Pau i drets humans

L’article 16 del Decret 45/2016, de 19 de gener, estableix que és funció de la Sub-direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans l’impuls i la coordinació de les activitats de foment de la pau i dels drets humans de la Generalitat

Temes contemporanis

El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis és una unitat dedicada a l'anàlisi, el debat i la reflexió sobre temes d'actualitat.