• Imprimeix

Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO)

La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO) creada per decret el 22 de març de 2016, s'adscriu al departament competent en matèria de transparència i govern obert, i té per objecte la coordinació interdepartamental de les polítiques de transparència i govern obert a impuls de la Secretaria de Transparència i Govern Obert. L'Hble. Conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Sr. Raül Romeva presideix aquesta comissió.

La CITGO ha substituït l'anterior Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública (CITAI).