• Imprimeix

2018

 • Resolució núm. 287/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [53,73 KB ]

  Acceptació desistiment part recurrent. Recurs especial en matèria de contractació contra adjudicació.

 • Resolució núm. 286/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [60,1 KB ]

  Inadmissió. Recurs especial en matèria de contractació contra plecs. Recurs especial en matèria de contractació extemporani. Desistiment part recurrent.

 • Resolució núm. 285/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,91 MB ]

  Inadmissió. Recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació. Cosa jutjada. No procedència interposició multa. No concorre supòsits per imposició danys i perjudicis.

 • Resolució núm. 284/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [2,3 MB ]

  Desestimació. Recurs especial en matèria de contractació contra l'exclusió. Funció revisora. Lex inter partes. Discrecionalitat tècnica.

 • Resolució núm. 283/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [81,82 KB ]

  Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació contra l’exclusió. Exclusió per part de la mesa de contractació de l’oferta anormalment baixa. Acte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació. Associació. Manca d’acreditació de la legitimació.

 • Resolució núm. 282/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [71,6 KB ]

  Inadmissió. Recurs contra la proposta de la mesa de contractació adoptada en el marc de la peça separada de justificació i anàlisi de la viabilitat de les ofertes presumptament anormals o desproporcionades. Tràmit no resolt per l’òrgan de contractació. Acte no objecte del recurs especial en matèria de contractació.

 • Resolució núm. 281/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [68,13 KB ]

  Inadmissió per extemporani. Recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació. Contracte susceptible de recurs. Improcedència de la sol·licitud d’accés a l’expedient als efectes de la interrupció del còmput del termini d’interposició del recurs.

 • Resolució núm. 280/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [68,63 KB ]

  Inadmissió per extemporani. Recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació. Contracte susceptible de recurs. Improcedència de la sol·licitud d’accés a l’expedient als efectes de la interrupció del còmput del termini d’interposició del recurs.

 • Resolució núm. 279/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [117,54 KB ]

  Estimació parcial. Recurs contra l’adjudicació del contracte. Pretensió principal d’exclusió de les dues empreses que precedeixen la recurrent en la classificació de les proposicions. Informe favorable de l’òrgan de contractació al motiu d’exclusió de la segona empresa classificada i confirmació de la legitimació activa de l’empresa recurrent. Desestimació del motiu d’exclusió de l‘empresa adjudicatària, en no apreciar-se incompliment palmari del requeriment obligatori controvertit ni interpretació contra legem ni manifestament errònia. Desestimació de la pretensió subsidiària sobre valoració errònia i incongruent de les ofertes per determinats criteris dependents d’un judici de valor, en no apreciar-se els motius que farien decaure la discrecionalitat tècnica de l’administració i la presumpció de veracitat i encert de l’informe tècnic de valoració.

 • Resolució núm. 278/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [97,04 KB ]

  Desestimació. Recurs contra l’adjudicació del contracte. No s’aprecien els motius al·legats en contra del descart de la valoració de determinades millores que la recurrent va proposar en aquesta licitació. Configuració de les millores en el plec que va ser acceptada per totes les parts i s’aprecia interpretada i aplicada correctament, íntegrament i per igual en l’apreciació de les característiques tècniques de les millores de la recurrent, que s’emmarca dins de la discrecionalitat tècnica de l’administració i la presumpció de veracitat i encert dels informes tècnics, àmbits tots ells que el recurs no aconsegueix refutar en tant que propugna una interpretació errònia i contra legem del plec i la substitució del criteri tècnic pel propi de la recurrent.

 • Resolució núm. 277/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,77 MB ]

  Desestimació. Recurs contra l’admissió d’una proposició formalment interposat contra l’adjudicació. Acte susceptible de recurs especial en matèria de contractació. Extemporaneïtat: no s’aprecia. Interpretació dels plecs: òrgan de contractació. Condicions per procedir a l'exclusió d'una proposició. Valoració ajustada als plecs. Multa.

 • Resolució núm. 276/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [297,61 KB ]

  Desestimació. Recursos acumulats contra l'exclusió de determinats lots del contracte i contra l'adjudicació. Lex inter partes. Contravenció de la disposició del plec de licitar a un nombre màxim de lots. Doctrina grups empresarials. Valoració ajustada als plecs i en la qual no s'aprecia error, discriminació ni arbitrarietat. Manca de legitimació del recurs contra l'adjudicació, una vegada confirmada l'exclusió.

 • Resolució núm. 275/2018, de 20 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [182,8 KB ]

  Desestimació. Recurs contra l'adjudicació. Criteris d'adjudicació que permeten avaluar la qualitat dels equips personals proposats per a l'execució de contractes amb prestacions de tipus intel·lectual. Funció revisora. Lex inter partes. Valoració ajustada als plecs i en la qual no s'aprecia error, discriminació ni arbitrarietat.

 • Resolució núm. 274/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [49,92 KB ]

  Inadmissió per pèrdua sobrevinguda objecte del recurs especial en matèria de contractació. Recurs especial en matèria de contractació contra el PCAP, el QC i la memòria justificativa del contracte.

 • Resolució núm. 273/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [52,5 KB ]

  Inadmissió per extemporani. Recurs especial en matèria de contractació contra PCAP.

 • Resolució núm. 272/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [59,34 KB ]

  Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació. Pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs respecte a un dels lots impugnats per desistiment de l’òrgan de contractació. Acceptació del desistiment de la recurrent respecte a la resta de lots controvertits.

 • Resolució núm. 271/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [761,23 KB ]

  Desestimació. Recurs especial en matèria de contractació contra adjudicació. Interpretació finalista 151.2 del TRLCSP: distinció incompliments totals i greus de complimentacions defectuoses o imperfectes. Possibilitat d'esmenar.

 • Resolució núm. 270/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [216,63 KB ]

  Desestimació. Recurs contra l’adjudicació del contracte per tercera empresa classificada. Legitimació. Principi de congruència de les resolucions del Tribunal envers les pretensions del recurs. No s’aprecien els motius al·legats per la recurrent sobre la modificació dels criteris d’adjudicació controvertits en la seva aplicació en la valoració de les ofertes. Interpretació dels plecs en l’aplicació dels criteris que no s’acredita errònia, confosa, arbitrària ni contrària a l’objecte i finalitat del contracte.

 • Resolució núm. 269/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [117,73 KB ]

  Recursos acumulats. Recurs contra la proposta d’exclusió de l’oferta de l’UTE recurrent per baixa anormal o desproporcionada (inadmissió) i recurs contra l’adjudicació del contracte (desestimació), basat en idèntics motius i fonamentació. Simulació de l’oferta exigida en el marc de la justificació de l’oferta presumptament anormal o desproporcionada (compensació de la baixa econòmica amb l’estalvi excepcional del conjunt del projecte) que posa de manifest que no podrà ser acomplerta correctament perquè presenta incompliments dels plecs i/o es basa en elements diferents dels que es van oferir en aquesta licitació. No s’aprecien els motius al·legats per l’UTE recurrent. Exclusió correcta.

 • Resolució núm. 268/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [98 KB ]

  Desestimació. Dret d’accés a l’expedient a efectes de la interposició del recurs i, en el seu cas, el seu complement. No escau la pretensió de vista de l’expedient per part del Tribunal perquè aquest accés no li va ser denegat per l’òrgan de contractació, l’empresa no en va fer ús i aquesta autorització la va ocultar al Tribunal quan va ser instada a presentar la documentació que considerés convenient per a la resolució del recurs, davant la passivitat de l’òrgan de contractació en la tramesa de l’expedient. Escrit d’al·legacions complementàries de l’empresa recurrent que modifiquen el recurs inicial i n’amplien el petitum a l’anul·lació de tot el procediment de licitació, per causa d‘una litispendència que no s’aprecia. Multa per temeritat i mala fe.

 • Resolució núm. 267/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [126,98 KB ]

  Desestimació del recurs contra l’exclusió i, subsidiàriament, contra l’admissió de l’adjudicatària. Actes susceptibles del recurs especial en matèria de contractació. Interès legítim en la declaració deserta del lot impugnat. Valoració correcta de les ofertes. Funció revisora. Discrecionalitat tècnica. Lex inter partes.

 • Resolució núm. 266/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [107,87 KB ]

  Desestimació del recurs contra el plec. Legitimació d'associacions. No s'aprecia la contravenció de l'article 20 de la Directiva 2014/24/UE en la transposició continguda en la DA 4 de la LCSP que restringeix la reserva del contracte a un tipus concret de Centres Especials de Treball (els d'iniciativa social, amb exclusió dels d'iniciativa empresarial). Marge de discrecionalitat de l'Estat destinatari del mandat de transposició. No es produeix discriminació ni restriccions de la concurrència.

 • Resolució núm. 265/2018, de 12 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,46 MB ]

  Desestimació del recurs contra l'adjudicació. Funció revisora. Discrecionalitat tècnica. Lex inter partes. No resulta apreciable la introducció d'elements de valoració a posteriori amb cap efecte discriminatori. Valoració correcta de les ofertes. El compromís d'adscripció de mitjans resulta exigible només al licitador proposat com adjudicatari.

 • Resolució núm. 264/2018, de 5 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [48,79 KB ]

  Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació contra el PCAP. Manca de competència del Tribunal. Contracte de serveis no susceptible del recurs especial en matèria de contractació.

 • Resolució núm. 263/2018, de 5 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [857,65 KB ]

  Desestimació. Recurs especial en matèria de contractació contra acta de la mesa d'admisió. Acte susceptible de recurs especial en matèria de contractació. Funció revisora. Límits aclariments aspectes redactats en funcionalitats plecs. Disseny plecs: funcionalitats. No modificació oferta. Conseqüències incompliments: distinció prescripcions tècniques de criteris d'adjudicació.

 • Resolució núm. 262/2018, de 5 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,17 MB ]

  Estimació. Recurs especial en matèria de contractació contra plecs. Criteris d'adjudicació. Vinculació amb l'objecte del contracte. Millores: requisits.

 • Resolució núm. 261/2018, de 5 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [2,16 MB ]

  Estimació. Recurs contra l’adjudicació del contracte. Manca en el PCAP la correcta determinació dels criteris de valoració de les ofertes dependents d’un judici de valor i la seva aplicació ha donat lloc a una valoració contrària als principis d’igualtat de tracte, no discriminació i transparència, en haver-se introduït en l’informe tècnic subcriteris i ponderacions que no podien inferir-se del contingut dels plecs i que, d’haver estat coneguts en el seu moment, haurien portat les empreses a elaborar les ofertes en un sentit diferent. Anul·lació del procediment de licitació.

 • Resolució núm. 260/2018, de 5 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [142,7 KB ]

  Estimació. Legitimació activa per impugnar els plecs quan no s'ha licitat. Motivació insuficient de la memòria justificativa del contracte respecte d'elements principals que configuren la contractació. Obligatorietat de justificar la manca d'ús de mitjans electrònics en la licitació. Conflicte d'interessos. Límit a la ponderació de les millores.

 • Resolució núm. 259/2018, de 5 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [128,46 KB ]

  Estimació. Recurs contra l'adjudicació del contracte. Motivació insuficient. No explicació mètode puntuació. Funció revisora. Discrecionalitat tècnica. Impossibilitat retroacció per nova motivació. Anul·lació de tot el procediment.

 • Resolució núm. 258/2018, de 5 de desembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [88,7 KB ]

  Desestimació. Recurs contra l'adjudicació del contracte. Legitimació activa de la licitadora no exclosa definitivament. Improcedent revisió d'ofici de les resolucions dictades pel Tribunal. Errors inexistents o no invalidants. Multa.

 • Resolució núm. 257/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [688,27 KB ]

  Desestimació. Recurs contra adjudicació. No cal motivació especial per a l'aplicació de criteris automàtics encara que siguin tècnics. No s'aprecia causa d'exclusió de l'adjudicatària. Discrecionalitat tècnica de l'òrgan de contractació.

 • Resolució núm. 256/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [598,15 KB ]

  Desestimació. Recurs contra adjudicació. No concorre cap dels errors al·legats en l'aplicació del criteri de valoració qüestionat. S'aprecia temeritat. Multa.

 • Resolució núm. 255/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [848,46 KB ]

  Estimació. Recurs especial en matèria de contractació contra  exclusió. Funció revisora. Professionalització i especialització de l'òrgan de contractació. Manca de motivació exclusió. Retroacció actuacions i verificació de la proposta tècnica de la part actora.

 • Resolució núm. 254/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [775,76 KB ]

  Estimació. Recurs especial en matèria de contractació contra adjudicació. Funció revisora. Lex inter partes. Vinculació prescripcions tècniques dels plecs.

 • Resolució núm. 253/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [71,34 KB ]

  Estimació del recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació. Informe favorable de l’òrgan de contractació respecte a les al·legacions de la recurrent. Doctrina de la diferenciació entre l’exclusió per incompliment dels plecs i la de valoració de les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació. Multa: no procedeix la imposició.

 • Resolució núm. 252/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [59,17 KB ]

  Inadmissió per manca d'acreditació de la legitimació i la representació de la recurrent.

 • Resolució núm. 251/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [54,49 KB ]

  Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació contra el PPT. Manca de competència del Tribunal. Contracte de subministrament no susceptible del recurs especial en matèria de contractació.

 • Resolució núm. 250/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [58,55 KB ]

  Estimació del recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació. Informe favorable de l'òrgan de contractació.

 • Resolució núm. 249/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [402,12 KB ]

  Desestimació. Recurs contra encàrrec a mitjà propi. Procedència de l'admissió a tràmit del recurs. Motivació. Adequació article 32.4 LCSP. Publicació requerida de l'apartat 6 de l'article 32 LCSP.

 • Resolució núm. 248/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [106,34 KB ]

  Estimació parcial. Recurs contra el PCAP d’un contracte d’obres. Criteri d’adjudicació que valora l’experiència en actuacions similars del cap d‘obra a adscriure a l’execució del contracte: anul·lació del criteri, en no apreciar-se de la motivació genèrica de l’informe el requisit que l’experiència d’aquest personal pugui incidir de manera significativa en la millor execució del contracte. Obligació del contractista de lliurar a l’entitat contractant els TC2 de l’empresa en el marc de les obligacions de verificació del compliment de les obligacions socials: no concorre el motiu al·legat d’anul·lació de la clàusula.

 • Resolució núm. 247/2018, de 28 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [107,42 KB ]

  Desestimació. Recurs contra l’adjudicació del contracte. No s’aprecien les al·legacions de la recurrent en ordre a declarar l’exclusió de totes les empreses que la precedeixen en la classificació de les proposicions, atès que no concorre l’incompliment al·legat i aquest es construeix sobre la base d’una interpretació dels plecs contrària a la seva literalitat, a l’objecte i finalitat del contracte i als principis rectors de la contractació pública en un procediment obert d’adjudicació. Doctrina sobre la vinculació de les ofertes als plecs (lex inter partes) i la interpretació dels plecs. Multa per temeritat.

 • Resolució núm. 246/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [765,11 KB ]

  Desestimació. Recurs contra l'adjudicació del contracte. No s'aprecia el motiu de rebuig de l'oferta adjudicada al·legat per la recurrent. Diferència entre els requisits tècnics que han de complir les ofertes del que són els criteris de valoració de les ofertes. La puntuació de 0 punts de l'oferta adjudicada no significa que incompleixi el requisit tècnic mínim exigit. Discrecionalitat tècnica de l'administració i presumpció de veracitat i encert dels informes tècnics, que no refuta el recurs mitjançant prova en contra. La desestimació del recurs sobre la base de la motivació tècnica de l'adjudicació fa decaure la pretensió de retroacció de les actuacions a fi que es torni a dictar l'adjudicació degudament motivada i notificada d'acord amb l'artice 151.4 del TRLCSP, per aplicació del principi d'economia procedimental, en tant que la nova adjudicació que es dictés seria idèntica a l'anul·lada.

 • Resolució núm. 245/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [362,2 KB ]

  Desestimació. Recurs contra encàrrec a mitjà propi. Procedència de l'admissió a tràmit del recurs. Distinció conceptual amb les encomanes de l'article 11 de la LRJSP. Motivació. No contravenció dels requeriments del TRLCSP i de l'article 12 de la Directiva 2014/24/UE.

 • Resolució núm. 244/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,07 MB ]

  Desestimació. Recurs especial en matèria de contractació contra exclusió. Secret proposicions. Aclariment al respecte. Lex inter partes.

 • Resolució núm. 242/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,08 MB ]

  Desestimació. Aplicació de criteris socials d'apreciació objectiva a una UTE en la qual s'integra un CET. Improcedència de puntuar per un criteri social a un mateix CET com a contractista i com a possible futur subcontractista. Correcció d'errors materials en les puntuacions.

 • Resolució núm. 241/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [190,84 KB ]

  Desestimació. Recurs contra l'adjudicació. Presentació del recurs en una oficina de correus. Còmput del termini. Legitimació activa de la recurrent per impugnar l'exclusió de la seva oferta. Vies d’impugnació contra els actes d’exclusió. Discrecionalitat tècnica. Valoració ajustada als plecs i en la qual no s'aprecia error ni arbitrarietat. Secret de les proposicions.

 • Resolució núm. 240/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [766,44 KB ]

  Desestimació. Recurs contra els plecs. Finalitat de l’anunci previ al recurs. Descripció de les especificacions tècniques dels productes conforme als principis d’igualtat de tracte i concurrència. Correspon a l'òrgan de contractació determinar la necessitat a satisfer i determinar les característiques prestació.

 • Resolució núm. 239/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [80,86 KB ]

  Inadmissió per extemporani. Recurs especial en matèria de contractació contra PCAP. Còmput del termini d'interposició segons TRLCSP. Errada en la qualificació formal del recurs especial en matèria de contractació.

 • Resolució núm. 238/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [49,49 KB ]

  Inadmissió per pèrdua sobrevinguda objecte del recurs especial en matèria de contractació. Recurs especial en matèria de contractació contra PCAP.

 • Resolució núm. 237/2018, de 21 de novembre /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [537,93 KB ]

  Desestimació. Recurs contra l’adjudicació del contracte. Preu del contracte de subministrament de gasoil per a calefacció. Els plecs constitueixen lex inter partes. No s’aprecia el motiu de rebuig de l’oferta adjudicatària ni una valoració de les ofertes contrària al criteri d’adjudicació establert en el PCAP. Interpretació dels plecs per l’òrgan de contractació que no s’observa errònia, confusa ni contra la normativa, els principis ni l’objecte i finalitat del contracte.