• Imprimeix

Indicadors d'evolució de les adjudicacions trimestrals

Els indicadors trimestrals són obtinguts amb aquesta periodicitat de la informació contractual incorporada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (RPC) pels òrgans de contractació i permeten obtenir una visió dinàmica de la seva evolució temporal.

Atès que els indicadors es fonamenten en la informació incorporada a l'RPC pels òrgans de contractació, les dades que reflecteixen resten sotmeses a l'evolució de l'esmentada informació.

Durant el primer trimestre de l’any 2016, s’han materialitzat 1.556 adjudicacions per un import superior als 290 M€. En el segon trimestre, les 1.550 adjudicacions efectuades suposen un import superior als 262 M€. En el tercer trimestre, es comptabilitzen 914 adjudicacions, per un import superior als 236 M€ i, pel que fa al quart trimestre, les 647 adjudicacions comunicades a l’RPC suposen un import superior als 62 M€.

Del total de 4.667 adjudicacions, per un import superior a 851 M€, efectuades en aquests quatre trimestres, el 84,5% ha estat adjudicat pels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Cal considerar que aquestes dades no són definitives i resten pendents del tancament anual de l’RPC.

 

 

 

Segons les dades informades en aquests moments a l’RPC, atenent al nombre d’adjudicacions, durant l’any 2015, el Departament de Salut i els seus ens adscrits han tramitat 1.719 adjudicacions, el 36,8% de les 4.667 adjudicacions.

Atenent a l’import adjudicat, també se situa en primer lloc, durant els 3 primers trimestres de l’any 2016, el Departament de Salut i els seus ens adscrits, amb uns imports superiors als 116 M€, 72 M€, 53 M€, respectivament. En el 4 trimestre, el Departament de Territori i Sostenibilitat i els seus ens adscrits, se situa al capdavant amb 21,2 M€.

Segons les dades acumulades durant tot l’any, i pel que fa a l’import, és el Departament de Salut el que ocupa la primera posició, amb un import superior als 262 M€, que representa un 30,8% dels 852M€ que suposen l’import total.

 

 

 

Segons les dades informades en aquests moments a l’RPC, atenent el nombre d’adjudicacions d’acord amb el tipus de contracte, els contractes de subministraments són els majoritaris amb un total acumulat de 1.994 adjudicacions, per una xifra total superior als 324 M€, que representa el 38,1% de l’import total d’adjudicacions.

 

 

 

 

 

Segons les dades informades en aquests moments a l’RPC, atenent el nombre d’adjudicacions d’acord amb el procediment d’adjudicació, el procediment obert és el majoritari l’any 2016, amb un total de 2.090 adjudicacions que representa el 44,8% del nombre total.

Atenent l’import d’adjudicació, el procediment obert és el majoritari durant tot l’any 2016, representant un 55,2% de l’import total adjudicat.

Cal considerar que aquestes dades no són definitives i resten pendents del tancament anual de l’RPC.

 

 

 

Finalment, el gràfic 3 representa visualment la comparativa dels quatre trimestres de l'import d'adjudicacions segons el tipus de procediment d'adjudicació utiltizat.

 

Segons les dades informades en aquests moments a l’RPC, com és lògic, la forma habitual de tramitació de les adjudicacions durant l’any 2016 ha estat l’ordinària, amb un import superior als 851 M€ que suposen el 99% de l’import total.

Podem observar, segons el nombre d’adjudicacions, que les 40 adjudicacions tramitades de forma urgent, representen només un 0,9% de les adjudicacions totals, i, en el mateix sentit les 6 adjudicacions tramitades per emergència, són també minoritàries

 

 

 

 

 

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, obliga a comunicar a l'RPC totes les dades dels contractes menors de tots els departaments i ens del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a partir del dia 1 de juliol de 2015. Això fa que es disposi de dades de contractació menor del conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Segons les dades informades en aquests moments a l'RPC, s’han adjudicat 26.447 contractes menors, per un import superior als 121 M€.

Pel que fa al tipus de contractes, són majoritaris els contractes de serveis (14.160 contractes), amb un import superior als 60 M€, que suposen el 53,5% de l’import total de la contractació menor.

 

 

 

 

Data d'actualització:  30.01.2017