• Imprimeix

Informes en relació amb la nova Llei de contractes del sector públic

En aquest apartat es dóna publicitat als informes elaborats per la Direcció General de Contractació Pública en relació amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que entrarà en vigor el 9 de març de 2018. 

Data d'actualització:  28.05.2018