• Imprimeix

Bones pràctiques i ètica en la contractació pública

Bones pràctiques

En aquest apartat trobareu les actuacions i els documents per a l'impuls de les bones pràctiques en la contractació pública.

Les bones pràctiques són producte d'un intens diàleg entre els diversos actors socials i operadors econòmics  i es concreten en els documents consensuats per aquests.

 

 

Ètica en la Contractació Pública

L’1 de juliol de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, que recull els fonaments i les bones pràctiques dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats que formen part del seu sector públic, i que incorpora, a més, nous continguts amb la finalitat d'assolir l'excel·lència de la gestió pública també en l'àmbit de la contractació.

Amb aquest Codi es vol consolidar l’ètica en la contractació com a part de la cultura i dels valors dels òrgans de contractació. Les bones pràctiques contractuals incloses al Codi s’estructuren en els apartats següents:

  1. La determinació dels principis i dels valors ètics centrals que han de presidir la contractació pública.
  2. La identificació de determinades conductes d’utilitat per conformar una guia d’actuació davant múltiples possibles circumstàncies reals concretes.
  3. La concreció de pràctiques contractuals especialment convenients.
  4. La conscienciació, la formació i el seguiment del compromís ètic.

 

En aquest sentit, el dia 21 d’octubre de 2014 va ser constituïda la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública, integrada per representants dels departaments, de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, de la Intervenció General, del Gabinet Jurídic i de l'Autoritat Catalana de la Competència.

D’acord amb el punt 6.3 del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, que teniu en l'apartat anterior, les funcions generals de la Comissió són efectuar el seguiment de l’aplicació del Codi a l’Administració de la Generalitat i a les entitats del seu sector públic i proposar les adaptacions pertinents per a la permanent actualització als requeriments ètics i socials.

Data d'actualització:  06.02.2017