• Imprimeix

Clàusules tipus

La Direcció General de Contractació Pública té atribuïda, entre d’altres funcions, la d’establir directrius i unificar criteris en matèria de contractació pública. A aquests efectes, en aquest apartat es posa a disposició dels òrgans de contractació, clàusules tipus a incorporar en els plecs de clàusules administratives particulars, en relació amb qüestions concretes.

Data d'actualització:  04.04.2017