• Imprimeix

Qui som?

La Direcció General

Em plau donar-vos la benvinguda al web de la Direcció General de Contractació Pública. D’acord amb el Decret 45/2016, la Direcció General està integrada dins de la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i té dos eixos principals d’actuació: d’una banda, reforçar l’aplicació del principi de transparència a la contractació pública de l’Administració de la Generalitat i de totes les entitats que integren el seu sector públic i, de l’altra, fer de la contractació pública una eina al servei del desenvolupament de les polítiques d'interès general, com el foment de la inserció social i la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector.

Catalunya en els darrers anys ha fet un important avenç i ocupa el primer lloc en els índexs de transparència de les Comunitats Autònomes de l’Estat, segons l’entitat independent Transparency International.  No obstant això, cal seguir endavant en l’establiment de paràmetres de rigor,  de més transparència i de totes les eines necessàries per aconseguir que la contractació pública sigui jurídicament i èticament inqüestionable. Només així es podrà canviar l’actual percepció social i incrementar la confiança de la ciutadania en l’administració pública i en les institucions.

Al mateix temps, la contractació pública ha de ser un exemple en la implantació de polítiques d’interès general, com les polítiques d’igualtat, ambientals o socials.

Amb aquesta voluntat, des de la Direcció General volem crear un espai d’informació i de diàleg amb tots els agents implicats en la contractació pública, que ens permeti millorar procediments i pràctiques i impulsar noves polítiques en benefici de tota la societat.  


Mercè Corretja i Torrens
Directora general

imag_directora

Què fem i com actuem

La Direcció General de Contractació Pública està regulada pel Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

La Direcció General està sota la dependència de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

La seva missió és vetllar per l’aplicació dels principis de transparència, lliure competència i igualtat d’oportunitats en la contractació pública, millorar–ne l’eficiència i impulsar-hi l’aplicació dels mitjans electrònics.

Actua coordinadament amb les altres unitats de la Generalitat de Catalunya que tenen atribuïdes competències genèriques en contractació pública, com és el cas de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o la Comissió Central de Subministraments.

Els objectius de la Direcció General s’adrecen a la transparència en la contractació pública, la garantia de la lliure concurrència, l’impuls dels mitjans electrònics i la millora en els processos de la contractació pública orientada a la màxima eficiència, tot això emmarcat sempre en una rigorosa aplicació del principi de legalitat. Principalment són:

  • Foment del principi de transparència, mitjançant la publicitat, la difusió, la informació i la participació.
  • Garantir la lliure concurrència en l’accés a la contractació pública, fomentant la igualtat d’oportunitats i la lliure competència, per tal que cap sector quedi exclòs de la contractació pública.
  • Impulsar, generalitzar i perfeccionar el sistema integrat de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya.
  • Millorar els processos de contractació pública en termes d’eficiència i coordinació de totes les unitats promotores intervinents.
  • Vetllar pel compliment dels acords, mesures i disposicions presos en matèria de contractació pública.
  • Promoure el desenvolupament de polítiques d’interès general mitjançant la contractació pública.

La Direcció General actua escoltant totes les entitats i persones implicades o interessades en la contractació pública, realitzant-ne una supervisió permanent del desenvolupament –sobretot mitjançant l’establiment i el seguiment d’indicadors– i proposant o articulant accions per a la seva millora contínua i per promoure el desenvolupament de polítiques d’interès general mitjançant la contractació pública.

Els indicadors són un dels principals instruments d'anàlisi que utilitza la Direcció General per supervisar i avaluar la contractació pública. Principalment avaluen l’assoliment de diferents objectius com ara el grau d’assoliment dels objectius de polítiques públiques, la quantificació de l’ús eficient dels recursos públics, l'avaluació de la participació de les empreses (especialment PIME) en els processos de contractació pública i de la promoció de la concurrència, entre d'altres.

Data d'actualització:  30.12.2016