• Imprimeix

Llista d'empreses adjudicatàries i participants en les licitacions d'obres públiques

En aquest apartat s'inclou la relació d'empreses que han participat, així com de les empreses adjudicatàries, en cadascuna de les licitacions dels contractes d'obres públiques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, amb indicació de l'òrgan de contractació, l'objecte del contracte, el procediment d'adjudicació, l'empresa adjudicatària i l'import d'adjudicació.

Per a l'elaboració d'aquesta relació es consideren els contractes d'obres i de concessió d'obres públiques no menors licitats pels procediments de contractació previstos a la llei. Els contractes menors d'obres es poden consultar en l'apartat específic de contractació menor d'aquesta Direcció General.

Les dades s'actualitzen anualment, un cop informada al Registre Públic de Contractes la totalitat dels contractes adjudicats durant l'any.

Data d'actualització:  18.10.2018