Programació de contractes de valor estimat elevat

En aquest apartat es fan públiques les previsions de contractes comunicades a la Direcció General de Contractació Pública pels òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic que tenen un valor estimat del contracte especialment significatiu. Concretament aquells que tenen un valor estimat superior a 6 milions d'euros en el cas de contractes d'obres, de concessió d'obres públiques, de gestió de serveis públics i de col·laboració público privada, o bé d'1 milió d'euros en cas que es tracti d'altres objectes contractuals, com serveis i subministraments.

Atès que es tracta de previsions de possibles contractacions dels òrgans de contractació dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en un moment determinat, la relació s'actualitza periòdicament i, per tant, les dades varien amb cada nova publicació. Aquesta periodicitat és setmanal sempre que es doni, almenys, algun d'aquests dos supòsits:

  • Que existeixin noves previsions de contractació comunicades a la Direcció General de Contractació Pública; en aquest cas, s'incorporen en el document Excel publicat i es destaquen en color blau les novetats corresponents a la darrera setmana d'actualització.
  • Que alguna de les previsions de licitació contingudes en el document Excel publicat, pel transcurs del temps, hagi excedit en un mes la data prevista per a la seva licitació; en aquest cas, s'eliminen del document Excel publicat.

D'altra banda, la licitació de cada contracte requereix, en tot cas, la convocatòria corresponent d'acord amb la legislació de contractes del sector públic, i el contingut d'aquest document -de caràcter exclusivament informatiu-, no comporta necessàriament cap obligació efectiva per a l'òrgan de contractació.

Data d'actualització:  10.12.2018