• Imprimeix

Contractació menor. Llista detallada i resum anual

Llistat detallat dels contractes menors

La contractació menor, d'acord amb le Llei de contractes del sector públic, comprèn els contractes d'obres d'import inferior a 50.000 euros i la resta de contractes d'import inferior a 18.000 euros, en ambdós casos més l'IVA corresponent.

En aquest apartat trobareu el llistat detallat dels contractes menors que inclou l'òrgan de contractació, objecte del contracte, adjudicatari, import d'adjudicació i data del contracte. Aquesta informació s'anirà actualitzant trimestralment.

Data d'actualització:  25.10.2016

Contractació agregada

Aquest apartat recull la contractació menor dels departaments de la Generalitat de Catalunya i la distribució d'aquella per tipus contractual segons l'any en què han estat adjudicats els contractes, a partir de la informació incorporada al Registre Públic de Contractes.

Les dades s'actualitzen anualment, un cop informada al Registre Públic de Contractes la totalitat dels contractes adjudicats durant l'any.

Si voleu consultar la informació agregada de la contractació menor per trimestres, podeu trobar-la a l'apartat d'indicadors d'evolució de les adjudicacions trimestrals, dins del bloc de "Seguiment i avaluació dels contractes".