Llistat detallat dels contractes menors

La contractació menor, d'acord amb le Llei de contractes del sector públic, comprèn els contractes d'obres d'import inferior a 50.000 euros i la resta de contractes d'import inferior a 18.000 euros, en ambdós casos més l'IVA corresponent, sens perjudici de la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En aquest apartat trobareu el llistat detallat dels contractes menors que inclou l'òrgan de contractació, objecte del contracte, adjudicatari, import d'adjudicació i data del contracte. Aquesta informació s'anirà actualitzant trimestralment.

Resum anual dels contractes menors

Aquest apartat recull un resum anual de la contractació menor per àmbit institucional i per tipus de contracte, a partir de la informació incorporada al Registre Públic de Contractes (RPC).

Els resums dels anys 2011-2014, corresponen a les adjudicacions efectuades pels departaments de la Generalitat de Catalunya. Arran de l’entrada a vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, obliga a comunicar al Registre Públic de Contractes totes les dades dels contractes menors de tots els departaments i ens del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. És per aquest motiu, que a partir de l’any 2015 també s’analitza els ens del sector públic.

Les dades s'actualitzen anualment, un cop informada al Registre Públic de Contractes la totalitat dels contractes adjudicats durant l'any.

Si voleu consultar la informació de la contractació menor per trimestres, podeu trobar-la a l'apartat d'indicadors d'evolució de les adjudicacions trimestrals, dins del bloc d' "Indicadors de contractació pública".

Data d'actualització:  26.10.2017