D'acord amb l'article 3.2.18 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública es competencia del Departament d'Economia i Hisenda.

Durant el procés de migració dels continguts al nou web Contractació pública es continuarà visualitzant des del web del nostre Departament.