• Imprimeix

INTERREG V - Cooperació Territorial Europea

Què és?

La Cooperació Territorial Europea és un dels dos objectius de la política de cohesió de la UE. Estableix un marc per a la cooperació entre actors nacionals, regionals i locals de diferents Estats membres per a abordar problemes que transcendeixen les fronteres i requereixen una aproximació conjunta. La seva missió general és la promoció d’un desenvolupament econòmic, social i territorial harmoniós de la Unió, atacant especialment les divergències i dissonàncies derivades de la divisió territorial de les administracions i dels diferents nivells de governança. L’instrument de finançament europeu per a l’assoliment d’aquests objectius és coneix com a INTERREG V, englobat sota el paraigua del FEDER.

INTERREG V se subdivideix en tres programes de cooperació: cooperació transfronterera (Interreg VA), cooperació transnacional (Interreg V B) i cooperació interregional (Interreg V C).

Els programes de cooperació transfronterera (Interreg VA) tenen per objectiu minimitzar les diferències entre zones adjacents separades per una frontera nacional. Els programes de cooperació transfronterera en els quals Catalunya pot participar són:

 • Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020: és un programa orientat a reforçar la integració econòmica i social del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra.
 • ENI CBC MED: té per objectiu desenvolupar una àrea de pau, estabilitat, prosperitat i bon veïnatge entre els països mediterranis de la UE i altres països mediterranis no pertanyents. A aquests efectes, està finançat conjuntament per l’Instrument Europeu de Veïnatge (ENI) i pel FEDER.

Els programes de cooperació transnacional (Interreg V B) tenen per objectiu plantejar solucions conjuntes a problemes compartits inherents a grans zones de dos o més Estats Membres de la UE en diversos àmbits sectorials, com poden ser el medi ambient, les telecomunicacions o el desenvolupament urbà. Els programes de cooperació transnacionals en els quals Catalunya pot participar són:

 • Interreg V-B Mediterrània (Interreg Med) 2014-2020: permet la cooperació entre tots els països de l’àrea mediterrània europea amb la finalitat de reduir les diverses disparitats entre regions.
 • Interreg V-B Europa sud-occidental (Sudoe) 2014-2020: és el programa de cooperació transnacional que implica a tota la península ibèrica i el sud-oest de França.

La cooperació interregional (Interreg V C) persegueix millorar el desenvolupament regional mitjançant la transferència de coneixement tècnic i l’intercanvi d’experiències entre regions. S’estructura en 4 programes de finançament:

 • Interreg Europe: permet la cooperació entre autoritats regionals i locals dels 28 països de la UE, Noruega i Suïssa, per desenvolupar polítiques regionals que aportin eficiència i modernització de l’economia.
 • Urbact III: programa de cooperació entre ciutats i altres nivells de govern local per a la promoció del desenvolupament urbà sostenible a través de l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques.
 • Interact III: el seu objectiu és l’intercanvi d’informació i de bones pràctiques per millorar la capacitat institucional i l’eficiència de les administracions públiques; donar suport a les autoritats de gestió, a les autoritats d’auditoria i als administradors dels programes de cooperació territorial; i contribuir a la formació de xarxes i d’Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT).
 • ESPON: pretén fomentar la dimensió territorial europea en el desenvolupament i la cooperació aportant transferència de coneixement i formació en polítiques a les autoritats i administracions públiques. 

Àrees temàtiques

Innovació, recerca, competitivitat, eficiència energètica, economia sostenible, desenvolupament urbà sostenible, inclusió social, governança, cultura, capacitació de les administracions públiques, cooperació al desenvolupament, ocupació, protecció del medi ambient, lluita contra la pobresa, mobilitat, turisme sostenible.

Què finança?

El programa POCTEFA finança:

 • Projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de banda i banda dels Pirineus i de les zones litorals per promoure i preservar el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori.

El programa ENI CBC MED finança:

 • Creació d’oportunitats per a reduir els alts nivells de desocupació donant suport a petites empreses i start-ups.
 • Projectes d’innovació centrats en la transferència tecnològica, comercialització dels resultats de la recerca i la vinculació entre indústria i recerca.
 • Suport als joves fora del món laboral i educatiu, així com a actors de l’economia social i solidària.
 • Millores en l’eficiència de la gestió de l’aigua, els residus i l’energia, així com la conservació de les costes.

El programa Interreg MED finança:

 • Accions de promoció del creixement sostenible a la zona mediterrània fomentant conceptes i pràctiques innovadores (tecnologies, governança, serveis innovadors, etc).
 • Mesures per a un ús raonable dels recursos (energia, aigua, recursos marítims, etc).
 • Accions de suport a la integració social.

El programa SUDOE finança:

 • Promoció de les capacitats d’innovació per a un creixement intel·ligent i sostenible.
 • Foment de la competitivitat i la internacionalització de les pimes del sud-oest europeu.
 • Contribució a una major eficiència de les polítiques en matèria d’eficiència energètica.
 • Prevenció i gestió els riscos de manera més eficaç.
 • Protecció del medi ambient i promoure l’eficàcia dels recursos.

El programa Interreg Europe finança:

 • La creació de xarxes i projectes per compartir bones pràctiques i per facilitar la transferència d’experiències entre regions en els àmbits de la recerca i la innovació, de la competitivitat de les PIMEs, de l’economia baixa en carboni i del medi ambient i l’eficiència energètica.

El programa Urbact III finança:

 • L’intercanvi d’experiències entorn a la identificació, la transferència i la difusió de bones pràctiques en relació al desenvolupament urbà i rural integrat i sostenible.
 • Millora de les capacitats de les ciutats per gestionar polítiques urbanes sostenibles de forma integrada i participativa.
 • Millora del disseny i la implementació de les polítiques urbanes sostenibles i integrades.

El programa Interact III finança:

 • L’intercanvi d’informació i de bones pràctiques per millorar la capacitat institucional i l’eficiència de les administracions públiques.
 • Suport a les autoritats de gestió, autoritats d’auditoria i als administradors dels programes de cooperació territorial.
 • Suport a la formació de xarxes i de les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT).

El programa ESPON finança:

 • La producció d’anàlisis i d’informació fruit de la recerca sobre les tendències en mobilitat del mercat de treball, models d’inversió, envelliment de la població i canvis demogràfics i l’impacte del canvi climàtic.

Projectes exitosos a Catalunya de l'Interreg V