• Imprimeix

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP)

Què és?

És el fons de finançament de les polítiques marítimes i de pesca de la Unió Europea per al període 2014-2020. El Programa Operatiu, pressupostat en 50,3 milions d’euros,  té com a objectiu principal fomentar una pesca i una aqüicultura competitives, mediambientalment sostenibles, econòmicament viables, i socialment responsables. També té com a finalitat impulsar l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC) i de la Política Marítima Integrada (PMI), donant suport a un desenvolupament territorial equilibrat i integrador de les zones pesqueres i aqüícoles, sense oblidar l'ocupació, la innovació i la competitivitat en els sectors marítims i les regions costaneres. 

Àrees temàtiques

Pesca i aqüícultura, transició cap a la pesca sostenible, diversificació de les economies de les comunitats costeres, comercialització i transformació de productes de la pesca i l'aqüicultura

Què finança?

El FEMP s'utilitza per co-finançar projectes conjuntament amb l'autoritat nacional. Els estats membres reben l'assignació del pressupost de la Comissió Europea per al programa, i és aquest qui decideix, a través del programa operatiu, quines activitats finançar. Activitats que es financen a través del FEMP:

  • Reforç del control i d'implementació de la política comuna de pesca;
  • Ajut per a la recopilació de dades científiques;
  • Reforç de desenvolupament i implementació de les mesures de conservació previstes en el Reglament de base de la política comuna de pesca;
  • Implementació de la mesura de gestió de crisi de l'emmagatzemat privat;
  • Ajuts per a la renovació dels motors (sempre que aquest renovació no comporti un augment de la capacitat pesquera);
  • Ajuts als joves pescadors;
  • Ajuts a la paralització temporal de la flota;
  • Assistència tècnica en el marc de la política marítima integrada.

Projectes exitosos a Catalunya del FEMP