• Imprimeix

Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA)

Què és?

El FEAGA és l'instrument de finançament per implementar la Política Agrícola Comuna (PAC). El seu objectiu és garantir una producció alimentària viable amb una gestió sostenible dels recursos naturals i canvi climàtic per aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat. Els objectius generals del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària són:

 • Estabilitzar els ingressos dels pagesos/pageses;
 • Millorar la competitivitat i sostenibilitat de l’agricultura;
 • Simplificar la gestió d’aquestes ajudes.
 

Amb independència de les despeses que faci la Comissió de manera centralitzada, amb càrrec al FEAGA, en règim de gestió compartida entre els Estats Membres i la Comunitat, hi ha:

 • Els pagaments directes a les explotacions agràries;
 • Les intervencions en els mercats de productes agraris;
 • Les restitucions a les exportacions;
 • Les mesures de promoció de productes agraris en el mercat interior i en tercers països.
 

Aquest fons europeu representa un import anual per l’agricultura de Catalunya de més de 300 milions d’euros.

Àrees temàtiques

Desenvolupament rural, agricultura, ramaderia, mitigació i adaptació al canvi climàtic, protecció dels recursos naturals, economia verda i joves

Què finança?

 • Les restitucions fixades per exportació de productes agrícoles a països tercers;
 • Les intervencions destinades a la regularització dels mercats agraris;
 • Els pagaments directes als agricultors establerts en l’àmbit de la política agrària comuna;
 • La contribució financera de la Comunitat per a mesures d’informació i promoció dels productes agrícoles en el mercat interiors de la Comunitat i en els països tercers, realitzades per mediació dels Estats membres i basades en programes aprovats per la Comissió Europea;
 • L’ajuda a la reestructuració, l’ajuda per a la diversificació, l’ajuda addicional per a la diversificació i l’ajuda transitòria establertes en el marc del règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre a la Comunitat.

Projectes exitosos a Catalunya del FEAGA

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca  i Alimentació ha estat guardonat els anys 2009 i 2011 amb els premis EPSA (Premis Europeus en el Sector Públic) per la seva gestió relacionada amb el fons FEAGA. Més informació en aquest enllaç.