• Imprimeix

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

Què és?

El FEADER és l'instrument de finançament per implementar la Política Agrícola Comuna (PAC) i l'estratègia Europea 2020. El seu objectiu és millorar la gestió i la política de control de desenvolupament rural. Els objectius generals del Fons Europeu de Desenvolupament Rural són:

  • El foment de la competitivitat de l'agricultura;
  • La garantia d'una gestió sostenible dels recursos naturals i d'acció pel clima;
  • El desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals mitjançant la creació d'ocupació.

Àrees temàtiques

Desenvolupament rural, agricultura, innovació i transferència de coneixements en el sector agroalimentari, mitigació i adaptació al canvi climàtic, protecció dels recursos naturals,  economia, ocupació i joves

Què finança?

La Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural va acordar la definició d'un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) a nivell estatal amb la coexistència de 17 PDRs regionals. Així mateix es va acordar l'elaboració d'un Marc Nacional.
El Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període 2014-2020 és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals. Aquest té els següents grans reptes:

  • Fomentar l'arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural;
  • Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals;
  • Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari;
  • Promoure accions dirigides a mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

Projectes exitosos a Catalunya del FEADER