• Imprimeix

Fons Europeu d'Inversions Estratègiques (EFSI)

Què és?

El Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (EFSI) és l'element central del «Pla d'Inversions per a Europa», anomenat també Pla Juncker, destinat a impulsar el creixement econòmic i la competitivitat a llarg termini en forma de préstecs i garanties adreçats a incentivar l'economia real.

Aquest fons, que s'ha constituït en el Banc Europeu d'Inversions (BEI), ha de contribuir a mobilitzar finançament públic, especialment a càrrec del pressupost de la UE, per a atreure la inversió privada. Pretén generar en tres anys fins a 315.000 milions d'euros en noves inversions a tota la UE.

Àrees temàtiques

Educació, coneixement, innovació, economia digital, energia, infraestructures de transports, infraestructures socials, recursos naturals, medi ambient

Què finança?

L'EFSI ha de permetre mobilitzar inversions addicionals (és a dir, que no podrien realitzar-se sense el suport de la garantia de la UE) en l'economia real.

Se centrarà en les petites i mitjanes empreses (pimes) i en les empreses de mitjana capitalització (entre 250 i 3.000 empleats). Donarà prioritat a projectes que, entre altres objectius, fomentin la creació d'ocupació, la competitivitat i el creixement a llarg termini, com ara:

 • Desenvolupament d’infraestructures, especialment transport en centres industrials, energia, interconnexions energètiques i infraestructura digital;
 • Inversió en educació i formació, salut, investigació i desenvolupament, tecnologies de la informació i la comunicació, i innovació;
 • Expansió de les energies renovables i l’eficiència en l’ús de l’energia i dels recursos;
 • Projectes d’infraestructures en els àmbits del medi ambient, els recursos naturals i el desenvolupament urbà i social;
 • Prestació d’ajuda financera a PIMEs i empreses de capitalització mitjana, incloent el finançament de risc del capital d’explotació;
 • Foment de l’ocupació especialment a través del finançament a PIMEs i amb mesures a favor de l’ocupació juvenil.

 

El fon EFSI pot complementar-se amb aportacions dels Fons estructurals i d’inversió (FSEFEDERFEADER i FEMP), sempre que els projectes finançats contribueixin al creixement i a l’ocupació, i estiguin amb consonància amb les prioritats europees en matèria d’inversió. Consulta aquesta guia per conèixer les complementarietats d’ambdós instruments, tant a nivell de projectes com mitjançant els diferents instruments financers

Eines per aconseguir finançament

Per tal de rebre assessorament s'aconsella consultar el Centre Europeu d'Assessorament per a la Inversió (Advisory Hub) del Banc Europeu d'Inversions. Ofereix un únic punt d'accés a serveis d'assessorament i assistència tècnica per a capacitar els actors públics i privats que vulguin presentar projectes financerament viables.

Per a més informació: eiah@eib.org

Visibilitatat del projectes per atraure inversors

En el marc del Pla d’Inversions per a Europa (conegut també com a Pla Juncker) la Comissió Europea i el Banc Europeu d’Inversions impulsen una eina per a superar els obstacles a la inversió i donar visibilitat als projectes susceptibles de rebre finançament: el Portal Europeu de Projectes d'Inversió (EIPP). Aquest web, impulsat per la Comissió Europea, permet posar en contacte inversors privats d'arreu del món amb promotors de projectes a la UE. Per a formar part del portal els projectes han de complir aquests requisits:
 
 1. Import mínim de 10 milions d'euros.
 2. Inclosos en els sectors següents: R+D+I; energia; infraestructures, equipament i tecnologies innovadores pel transport; empreses, especialment pime; TIC; eficiència mediambiental i en l'ús dels recursos; capital humà; cultura; salut (en els termes de l'article 9.2 del Reglament 2015/1017).
 3. Compatibles amb la normativa europea.
 4. Executables dins dels tres anys des de la inclusió al web.
 5. Els promotors dels projectes, tant públics com privats, han de trobar-se legalment establerts dins un estat membre de la UE.
 6. La publicació de les dades del projecte pot ser denegada en cas que se'n verifiqui la inexactitud.
 
El portal estarà plenament operatiu durant el 1er trimestre de 2016. La utilització del portal per part dels operadors privats requerirà el pagament d'una taxa. Destaquem que recollir un projecte al Portal no implica aconseguir el suport del Pla Juncker. Al mateix temps, els projectes que rebran finançament del Pla Juncker no estan necessàriament recollits al portal.
 
Per a més informació: eipp-project@ec.europa.eu

 

Projectes exitosos a Catalunya de l'EFSI