• Imprimeix

Quins fons europeus hi ha?

Aquí trobaràs els fons europeus disponibles. Quins objectius persegueixen? Què financen?

 

Fons Europeu d'Inversions Estratègiques (EFSI)

Infrastructures estratègiques (TICs, transports i energia). Investigació, innovació, ocupació i creixement. Pimes i empreses de mitjana capitalització. Instruments financers

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Recerca i Innovació. TIC, Pimes. Economia baixa en carboni

INTERREG V - Cooperació Territorial Europea

Cooperació transfronterera, transnacional i interregional. Recerca, innovació i formació. Pimes. Medi ambient, eficiència energètica i economia baixa en carboni. Desenvolupament urbà i rural. Ocupació i inclusió social. Eficiència de les administracions públiques

Fons Social Europeu (FSE)

Creació d’ocupació, inserció social, igualtat d’oportunitats, millora de les condicions laborals, qualitat de l’administració pública

Garantia Juvenil

Millora de l'ocupabilitat i la inserció del jovent al mercat de treball

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

Desenvolupament rural. Mitigació, adaptació al canvi climàtic i protecció dels recursos naturals. Innovació i transferència de coneixements agroalimentaris. Ocupació i joves

Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA)

Desenvolupament rural, agricultura, ramaderia, mitigació i adaptació al canvi climàtic, protecció dels recursos naturals, economia i joves

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP)

Món pesquer i aqüícola. Pesca sostenible. Diversificació econòmica de les comunitats costeres

Promoció de Productes Agrícoles (PPA)

Promocionar productes agrícoles i millorar la seva competitivitat en mercats a tercers països

Horizon 2020

Investigació, recerca, innovació i desenvolupament. Noves tecnologies

Competitivitat de les Empreses i Pimes (COSME)

Empresa, Pimes, emprenedoria, internacionalització, turisme

Mecanisme Connectar Europa (CEF)

Xarxes transeuropees de transports. Energia. TIC

Solucions d'Interoperabilitat per a l'Administració Europea (ISA2)

Interoperabilitat, TIC, administracions públiques, agenda digital europea, mercat únic digital, open data, empresa, cooperació territorial europea

Tercer Programa de Salut

Prevenció de malalties. Estils de vida saludables. Amenaces transfrontereres a la salut. Sanitat innovadora i eficient

LIFE

Medi ambient i acció pel clima

ERASMUS+

Ensenyament, formació, idiomes, intercanvis, joventut i esports

Europa Creativa

Sector cultural, audiovisual i creatiu

Europa amb els Ciutadans

Implicació de la ciutadania europea en la vida democràtica de la UE

Ocupació i Innovació Social (EaSI)

Creació d’ocupació, protecció social, lluita contra l’exclusió i la pobresa

Drets, Igualtat i Ciutadania (REC)

Igualtat, drets de les persones i lluita contra la discriminació

Asil, Migració i Integració (AMIF)

Asil i immigració. Integració, acollida, reallotjament i reassentament. Retorn d'extracomunitaris/àries en situació irregular

Ajuda a les persones més desafavorides (FEAD)

Ajuda alimentària, eradicació de la pobresa i inserció sociolaboral

Fons europeu d'adaptació a la globalització (FEAG)

Suport a la pèrdua de llocs de treball provocats per la globalització o la crisi

Consumidors

Protecció dels consumidors/es i seguretat dels productes

Programa de Justícia

Cooperació judicial civil i penal. Accés a la justícia. E-Justícia. Drets de les víctimes. Formació de professionals. Drogues

Fons per a la Seguretat Interna (ISF)

Fronteres de la UE. Seguretat. Visats. Cooperació policial

Mecanisme d'Ajut Humanitari i Protecció Civil

Prevenció de catàstrofes i desastres naturals i humans dins i fora de la UE

Fons Europeu de Solidaritat (ESF)

Desastres naturals: inundacions, incendis forestals, terratrèmols, tempestes, sequeres, etc.

Instrument Europeu de Veïnatge (ENI)

Veïnatge euromediterrani i de l’est. Cooperació transfronterera. Democràcia i drets humans. Estat de dret. Governança. Desenvolupament sostenible

Instrument de Col·laboració (PI)

Cooperació amb països desenvolupats, desafiaments globals (canvi climàtic, migracions, seguretat, energia...), diplomàcia pública, cooperació acadèmica i acció exterior

Instrument de Preadhesió II (IPA II)

Suport financer als estats candidats a l’adhesió en matèria de: governança, estat de dret, reforma de les administracions públiques, desenvolupament econòmic i social sostenible, agricultura i medi rural

Instrument per a la Cooperació al Desenvolupament (DCI)

Cooperació al desenvolupament; lluita contra la pobresa; drets humans, democràcia i bona governança; Amèrica llatina; Àsia; Orient Mitjà; Àfrica

Iniciativa de Voluntaris/àries de la UE (EU Aid Volunteers)

Voluntariat europeu. Ajuda humanitària. Suport en cas de catàstrofes naturals o humanes

Fons Europeu de Desenvolupament (EDF)

Cooperació amb els països de l'Àfrica, Carib i Pacífic i amb els territoris d'ultramar dels estats membres en els àmbits del desenvolupament econòmic, el desenvolupament social i humà, la cooperació regional i la integració

Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR)

Drets fonamentals, desenvolupament, democràcia i estat de dret a escala mundial

Instrument per a l’Estabilitat i la Pau (IcSP)

Garantia de la seguretat a tercers països socis, especialment davant situacions d’emergència

Instrument per a la Cooperació en Seguretat Nuclear (INSC)

Seguretat nuclear. Protecció radiològica. Aplicació de salvaguardes eficients i efectives sobre els materials nuclears en estats no membres de la UE arreu del món

Programa Estadístic Europeu

Elaboració, desenvolupament i difusió de les estadístiques europees

Hercule III

Lluita contra el frau i la corrupció a nivell europeu. Formació i assistència tècnica als estats membres

Duana 2020

Formació i assistència a administracions duaneres. Comerç internacional. Control de les importacions. Consumidors/es

Fiscalis 2020

Lluita contra el frau fiscal i la corrupció. Formació i intercanvi d’experiències entre autoritats fiscals

Pericles 2020

Lluita contra la falsificació de l'euro