• Imprimeix

Convocatòria del Programa referent d'ocupació juvenil per a l'any 2018

10/12/2018 15:12
20181130_bases programa ocupacio juvenil

El Servei d'Ocupació de Catalunya, òrgan adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria per a l’execució del Programa referent d’ocupació juvenil. L'objectiu del programa és regular les subvencions per a facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal d'oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú, mitjançant l'establiment d'unes unitats especialitzades en el territori.

Les actuacions subvencionables seran les següents:

a) Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves,

b) Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d'un territori.

Podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats següents:

a) Els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades a aquells, que pertanyin als municipis o comarques respectivament.

b) Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya. En defecte d'aquestes, les entitats vinculades o associades a aquestes que tinguin encomanada o desenvolupin programes i serveis de la Garantia Juvenil.

 

El Programa referent d'ocupació juvenil està cofinançat pel Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat a la vegada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i pel Fons Social Europeu per al període 2014 – 2020.

 

Pressupost: 2.600.000,00€   |   Data límit: 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.