• Imprimeix

Ajuts per contractar personal investigador novell (FI) 2019

09/10/2018 12:10
20181009_fse-contractacio-personal-investigador-novell-fi-2019

L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), depenent de la Secretaria d'Universitats i Recerca, adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement ha publicat la convocatòria d’ajuts per contractar personal investigador novell (FI) per a l'any 2019 i per a la renovació dels ajuts atorgats en convocatòries anteriors.

L’objectiu de la convocatòria és promoure la qualitat en la recerca a través del foment de la contractació per part d’ universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries de personal novell, per tal que puguin desenvolupar un projecte de recerca i desenvolupament vigent i finançat. Podran presentar-se a la convocatòria:

  • Les universitats;
  • Els centres de recerca;
  • Les fundacions hospitalàries.

 

Per sol·licitar l'ajut de renovació les persones físiques han de complir els requisits següents:

a) Haver estat contractades l'any 2018 en el marc del programa d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a la primera o la segona anualitat.

b) Estar matriculades de la tutela acadèmica en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2018-2019.

c) Disposar de l'informe favorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat o de l'escola de doctorat, d'acord amb el que disposa la base 21.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en el moment d'incorporar-se a l'anualitat següent.

 

Poden sol·licitar l'ajut de nova concessió les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016 i el moment de presentar la sol·licitud.

b) També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat a partir de l'1 de gener de 2013 si entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2015 han estat en una de les situacions següents: - Han gaudit d'un període de baixa per maternitat. - Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial. - Han patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

c) Haver estat acceptat en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut. d) Estar matriculat a la tutela acadèmica d'un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2018-2019 en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció.

 

L'ajut concedit es destina a finançar la despesa contractual generada durant el període d'un any. En concret, es destina a finançar el salari i la quota patronal de la Seguretat Social del personal investigador contractat.

 

La despesa contractual d’aquesta convocatòria té un cofinançament d’un 50% del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020.

 

 

Pressupost: 15.645.000,00€ 

Dates límit:

Per a les propostes de nova concessió: 25/10/2018

Per a les propostes de renovació:

a) Per als contractes que finalitzen entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de març de 2019, les sol·licituds s'han de presentar entre el 10 i el 24 d'octubre de 2018 i les entitats d'adscripció han de fer arribar a l'AGAUR la proposta de renovació entre el 29 d'octubre i el 19 de novembre de 2018.

b) Per als contractes que finalitzen entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de juliol de 2019, les sol·licituds s'han de presentar entre el 14 i el 31 de gener de 2019 i les entitats d'adscripció han de fer arribar a l'AGAUR la proposta de renovació entre l'1 i el 15 de febrer de 2019.