• Imprimeix

Segona convocatòria del programa FEDER per a entitats locals (eixos 4 i 6)

03/09/2018 13:09
20180706_feder eix 4 i 6 entitats locals

La Direcció General d’Administració Local, pertanyent al Departament de la Presidència, ha publicat la segona convocatòria per seleccionar operacions i la concessió de subvencions del FEDER, en els eixos prioritaris 4 i 6 del Programa Operatiu de Catalunya per al 2014-2020.

Els ajuts que regulen aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%.

Els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants no poden presentar més d’una sol·licitud per eix prioritari (veure publicació de les bases reguladores).

La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 37.276.236,12 euros, els quals provenen del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els imports per objectius específics (OE) que es podran concedir són els següents:

OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes

 

4.000.000 euros

 

 

OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics

 

4.123.018,56 euros

 

 

 

OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural

 

15.153.217,56 euros

 

 

OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic

 

 

14.000.000 euros

 

 

No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats, excepte en el cas que el crèdit disponible en qualsevol dels OE no s’esgoti i sigui transferit a un altre OE.

 

Pressupost: 37.276.236,12 €   |   Data límit: 05/12/2018