• Imprimeix

Modificació de la convocatòria de subvencions d’”Accions complementaries de programació conjunta internacional” per a continuar impulsant la participació d’investigadors en xarxes internacionals de recerca

09/07/2018 12:07
20180709_modificacio-accions-complementaries-de-programacio-conjunta-internacional-

L’Instituto de Salud Carlos III ha publicat la resolució, mitjançant tramitació anticipada, que modifica la convocatòria de subvencions d’Accions complementaries de programació conjunta internacional” (veure llistat a l’annex de la resolució) de l’Acció Estratègica en Salut 2018.

L’objectiu de la convocatòria és continuar finançant la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals (ERA-NET[1] etc.) que hagin concorregut prèviament a convocatòries transnacionals en què participa el ISCIII, amb la finalitat de finançar la contribució d'equips d'investigació espanyols en projectes transnacionals de recerca que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional en el camp de les ciències i tecnologies de la salut. Amb aquesta actuació es pretén finançar la contribució d'equips d'investigació espanyols en projectes transnacionals de recerca que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.

Les actuacions subvencionades seran executades per equips d'investigació espanyols dirigits per un investigador principal, que serà el responsable del desenvolupament de les activitats de la proposta espanyola dins el consorci del projecte transnacional en el qual s'inscriu.

El termini ordinari d'execució dels projectes serà de tres anys, excepte el que indiquen les regulacions de les convocatòries Internacionals.

L'investigador principal i els components de l'equip d'investigació espanyol hauran de reunir els requisits d'elegibilitat establerts en les convocatòries internacionals corresponents.

a) Els requisits dels investigadors principals són els següents:

Tenir relació funcionarial, estatutària o laboral i tenir formalitzada amb el centre aquesta vinculació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.

No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Río Hortega de formació en investigació per a professionals que hagin finalitzat la FSE.

b) Per part dels restants membres de l'equip d'investigació: tindre formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.

Les Accions Complementàries de Programació Conjunta Internacional que es cofinancin per la Unió Europea no es cofinançaran amb Fons Europeus.

La presentació d'una sol·licitud en aquesta actuació és incompatible amb la participació en Accions Complementàries del mateix tipus de convocatòria, dins de la mateixa iniciativa, si tenen una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2018. Aquesta incompatibilitat afecta tant a l'investigador principal com a la resta de col·laboradors consignats en la sol·licitud. Aquesta incompatibilitat no té efecte si la nova sol·licitud comporta la coordinació del projecte transnacional.

 

 

Pressupost: 115.145.320,76 €  (per a totes les actuacions de la convocatòria de l’Acció Estratègica en Salut 2018) 

Data límit: 10/08/2018

 

[1] Les ERA-NETs són xarxes europees d’agències públiques dedicades al finançament de R+D+I a nivell nacional i regional, que compten amb el suport de la Unió Europea i que tenen per objectiu afavorir la coordinació dels programes d’investigació dels estats europeus. Mobilitzen recursos per afrontar conjuntament  reptes tecnològics i tècnics.