• Imprimeix

Bases reguladores del programa FEDER per a entitats locals (eixos 4 i 6)

06/07/2018 13:07
20180706_feder eix 4 i 6 entitats locals

La Direcció General d’Administració Local pertanyent al Departament de Presidència, ha publicat les bases reguladores per seleccionar operacions i la concessió de subvencions del FEDER, en els eixos prioritaris 4 i 6 del Programa Operatiu de Catalunya per al 2014-2020.

Les entitats beneficiaries poden ser:

  • Les diputacions
  • Els consells comarcals
  • Els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya [exceptuant l’Ajuntament de Barcelona / els ens locals que formen part de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona queden exclosos de la presentació de projectes en l'OE 6.3.2. (Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic)]

 

Els projectes poden ser dels objectius específics (OE) i de les prioritats d'inversió (PI) següents:

 

  • Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

PI 4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables.

OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes.

PI 4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges.

OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics.

 

  • Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos.

PI 6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic.

 

Les entitats locals podran presentar projectes amb un pressupost mínim d'un milió d'euros i màxim de quatre milions d'euros, per operació.

De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5 milions d’euros es destinaran a l’eix 4 i 28,5 milions seran per l’eix 6.

Les actuacions estaran cofinançades amb un 50%.

 

Pressupost: 37 MEUR (a confirmar amb la publicació de la segona convocatòria) | Data límit: A confirmar amb la publicació de la segona convocatòria, prevista al setembre