• Imprimeix

Novetats en els fons europeus que invertiran a la política agrària comuna (PAC)

18/06/2018 15:06
20180618_nova pac

La Comissió Europea va publicar el 2 de maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE pel període 2021-2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (2021-2027).

Aquesta proposta tradueix les prioritats polítiques de la Unió en termes d’ingressos (recursos propis) i de despeses (inclou els diferents fons europeus). Aquesta proposta haurà de ser aprovada finalment pel Consell un cop rebi el vistiplau del Parlament Europeu.

 

 

Aquest pressupost inclou una partida global de 365.005 MEUR dedicada a invertir a la política agrària comuna, dels quals 286.195 MEUR són pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) i 78.811 MEUR són pel Fons Europeu Agrícola de desenvolupament Regional (FEADER).

L’assignació prevista per Espanya és de 33.481 MEUR en ajuts directes i 7.008 MEUR per desenvolupament rural (en preus corrents).

Com a resultat, es proposa una reducció del 5% del pressupost de la CAP en preus corrents, la qual equival a una reducció del 12% en preus constants 2018 sense inflació.

La Comissió Europea va publicar l’1 de juny de 2018 la proposta de reglament en el qual es concreten els detalls de la seva aplicació.

  

La política agrària comuna (PAC):

La PAC és una de les polítiques europees més antigues i importants, que ha assegurat des del seu inici uns estàndards mundials en seguretat i qualitat alimentàries. Actualment, la PAC contribueix a que el sector agrícola sigui resilient, sostenible i competitiu, per tal d’assegurar una producció d’aliments segura i d’alta qualitat, i un teixit socio-econòmic fort a les àrees rurals.

Els objectius de la PAC són:

 1. Donar suport a la renda viable i la resiliència de les explotacions de la UE per millorar la seguretat alimentària
 2. Millorar l’orientació del mercat i l’augment de la competitivitat, incloent una millor focalització en la recerca, tecnologies i la digitalització
 3. Millorar la posició dels agricultors a la cadena de valor
 4. Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic així com a l’energia sostenible
 5. Promocionar un desenvolupament i gestió sostenibles dels recursos naturals, com per exemple l’aigua, el sòl i l’aire
 6. Contribuir a la protecció de la biodiversitat, així com a la millora dels serveis ecosistèmics i a preservar els hàbitats i el paisatge
 7. Atraure joves agricultors i facilitar el desenvolupament de negocis en les zones rurals
 8. Promocionar l’ocupació, el creixement, la inclusió social i el desenvolupament local i de les àrees rurals, incloent la bioeconomia i la silvicultura sostenible
 9. Millorar la resposta de l’agricultura europea als canvis de la societat en relació a les qüestions d’alimentació i salut, incloent, qüestions de seguretat, qüestions nutricionals i d’alimentació sostenible, malbaratament alimentari i benestar animal

Un objectiu transversal és fomentar el coneixement, la innovació i la digitalització a l’agricultura i a les àrees rurals.

La PAC continua estructurada en dos pilars:

 1. Ajuts directes als agricultors / mesures pels mercats (FEAGA)
 2. Desenvolupament rural (FEADER)

 

Novetats de la PAC:

Nou sistema de governança:

 • La nova política agrària vol ser més simple i moderna, i posarà més èmfasis en els resultats i no en el compliment d’objectius i normes.
 • Es busca la simplificació administrativa
 • Els objectius a nivell de la UE són comuns, però després cada país disposa d’un pack d’eines per dissenyar les mesures que li siguin més adients per assolir aquests objectius
 • Per tal de tenir més flexibilitat, els estats membres poden transferir fins a un 15% de les assignacions de la PAC entre els pagaments directes i el desenvolupament rural i viceversa
 • Cada país redactarà els seus plans estratègics nacionals, exposant com proposa afrontar els objectius globals amb accions als dos pilars. Els plans hauran de ser aprovats per la CE per assegurar que estan alineats amb els objectius globals de la UE
 • Per avaluar els resultats, s’estableix un conjunt d’indicadors de resultat que són comuns a tota la UE. Cada país ha d’elaborar un informe anual que serà avaluat per la CE, qui pot proposar recomanacions si ho considera necessari. Així mateix, es planteja un sistema de sancions o bonificacions. En cas de que un país no progressi adequadament, la CE pot imposar un pla d’acció específic
 • Els estats membres han de posar a disposició dels agricultors un sistema de serveis d’assessorament i consulta (FAS). Ha de procurar consell sobre tots els requeriments que emanin dels plans nacionals estratègics

Ajuts directes:

 • La nova CAP vol potenciar les petites i mitjanes explotacions
 • Per potenciar la incorporació de joves agricultors al sector s’ha previst una sèrie de mesures. Cada estat membre ha de reservar com a mínim un 2% de les seves assignacions per a pagaments directes a joves agricultors. Aquests ajuts s’han de complementar amb mesures que facilitin l’accés a la terra
 • Per millorar la distribució en els ajuts, la CE condiciona el màxim import rebut pels agricultors (topall de 60.000 €)
 • Es planteja una limitació dels ajuts a 100.000 € anuals per explotació. Els costos laborals es tindran en compte
 • Cada país ha d’assegurar que només autèntics agricultors són els destinataris dels ajuts directes
 • Els productors de sectors específics amb dificultats continuaran reben suport.

Objectius mediambientals i mitigació del canvi climàtic:

 • En relació amb els objectius mediambientals i de lluita contra el canvi climàtic, la UE posa el llistó més alt. Els pagaments directes queden condicionats al compliment de requeriments climàtics. Els agricultors que vagin més enllà dels requeriments obligatoris amb el compromís mediambiental podran rebre recompenses
 • Cada estat membre ha de desenvolupar eco-esquemes per incentivar els agricultors a realitzar pràctiques beneficioses pel medi ambient
 • Cada país ha de destinar un 40% del pressupost de la PAC a lluitar contra el canvi climàtic. Un mínim del 30% del pilar 2 es destinarà a accions climàtiques
 • En cas d’incompliments greus es poden suspendre els pagaments

Innovació i recerca:

 • La innovació i el coneixement són essencials per a una agricultura intel·ligent i sostenible. Un pressupost específic de 10 MEUR del programa Horizon Europe s’ha reservat per recerca en agricultura, desenvolupament rural i bioeconomia.
 • El principal instrument per donar suport a la innovació continua sent l’European Innovation Partnership (EIP-AGRI), que dóna suport a projectes portats a terme pels grups operacionals. Es potencia l’intercanvi de coneixement
 • S’anima els països a fer servir macrodades i noves tecnologies per fer controls i monitorització (com per exemple fer servir dades del Copernicus)
 • Es vol potenciar la digitalització del món rural, per exemple mitjançant l’expansió de la banda ampla a les regions rurals 

Organització Comuna de Mercats (OCM):

 • Possibilitat pels estats membres de dissenyar programes operacionals com els que ja existeixen en els sectors de la fruita i hortalisses, el vi, l’apicultura i el llúpol

Situacions de crisi:

 • Establiment d’una reserva de crisi de 400 MEUR
 • Els estats membres estan obligats a donar suport als agricultors amb eines de gestió de risc
 • A nivell de la UE es crearà una plataforma de gestió de risc per ajudar a totes els actors implicats

 

Complementarietats amb: Horizon Europe, LIFE, Programa de l’Espai

Àrees temàtiques: agricultura, alimentació, desenvolupament sostenible, seguretat alimentària, canvi climàtic, explotacions agràries, desenvolupament rural, protecció dels recursos naturals, ramaderia, innovació i transferència de coneixements agroalimentaris, recerca en agricultura