• Imprimeix

Bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial (ERA-Net MANUNET III)

12/06/2018 12:06
20180612_bases era net manunet

L'estratègia en innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (en endavant RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació, teixit productiu i les contribucions ciutadanes aportades durant el període de consulta pública contribuirà, mitjançant l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), a l'estratègia de la UE “Europa 2020” per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador donant coherència a les inversions en recerca i innovació i optimitzant-ne l'impacte en el desenvolupament econòmic i social.

ERA-Net MANUNET III és una iniciativa que s'emmarca en el Programa Horizon 2020 de la Unió Europea, per donar suport a projectes d'R+D en el sector de la fabricació i la indústria manufacturera, amb especial èmfasi en les pimes. Es pretén finançar projectes multidisciplinaris, desenvolupats per consorcis transnacionals (projectes d'R+D en l'àmbit de la fabricació avançada: nous materials  per l'àmbit de la fabricació, tecnologies de fabricació, tecnologies mediambientals i energètiques, tecnologies de la informació i la comunicació per a la fabricació incloent robòtica industrial, tecnologies d'enginyeria basades en el coneixement  i altres tecnologies/productes relacionats amb l'àmbit de la fabricació).

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant l'instrument ERA-Net MANUNET III. 

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any d'existència a data de la sol·licitud de l'ajut, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.

 

Els requeriments dels projectes són els següents:

Projectes del programa europeu ERA-Net MANUNETIII:

Projectes de R+D en l'àmbit de la fabricació avançada (nous materials per l'àmbit de la fabricació, tecnologies de fabricació, tecnologies mediambientals i energètiques, tecnologies de la informació i la comunicació per a la fabricació incloent robòtica industrial, tecnologies d'enginyeria basades en el coneixement  i altres tecnologies / productes relacionats amb l'àmbit de la fabricació) duts a terme de forma conjunta per agrupacions d'empreses regulades per un acord d'agrupació i formades necessàriament per almenys dues empreses no vinculades, de les quals almenys una amb establiment operatiu a Catalunya i una altre d'una regió/país no espanyol participant al programa ERA-Net Manunet III, que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament. L'acord d'agrupació s'haurà de presentar a ACCIÓ dins del termini que s'indiqui a la resolució d'atorgament de l'ajut. 

En el cas de les empreses amb establiment operatiu a Catalunya ha d'existir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros de despesa elegible acceptada per projecte. 

Han de ser projectes en els quals cap país/regió participi en més del 70% de la despesa subvencionable del projecte en la fase de presentació de pre-propostes a la convocatòria internacional i s'hagin considerat com a elegibles en les convocatòries internacionals ERA-Net del programa europeu ERA-Net MANUNET III. A nivell català es podran presentar una o més empreses per un mateix projecte. 

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 200.000 euros per projecte.