• Imprimeix

Novetats en els fons europeus que invertiran en medi ambient i canvi climàtic: el programa LIFE

08/06/2018 13:06
20180608_life

La Comissió Europea (CE) va publicar el 2 de maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE pel període 2021-2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (2021-2027). 

Aquesta proposta tradueix les prioritats polítiques de la Unió en termes d’ingressos (recursos propis) i de despeses (inclou els diferents fons europeus). Aquesta proposta haurà de ser aprovada finalment pel Consell un cop rebi el vistiplau del Parlament Europeu. 

Aquest pressupost inclou una partida global de 5.450 MEUR dedicada a invertir en medi ambient (3.500 MEUR) i canvi climàtic (1.950 MEUR) a través del programa LIFE, que incrementa el seu pressupost en un 60%. 

Com s’estructurarà el LIFE? 

 • El programa LIFE se centrarà en desenvolupar i aplicar solucions innovadores per respondre als reptes climàtics i mediambientals.
 • A banda del programa LIFE, es proposa integrar l’acció pel clima en tots els principals programes de despesa, en particular, els relatius a la política de cohesió i desenvolupament regional, el programa Horizon Europe de recerca, els instruments de Política Agrària Comuna (PAC), el nou instrument financer InvestEU, i també aquells que financen l’energia, el transport i la política de desenvolupament. Es vol arribar a l’objectiu de dedicar almenys 25% de la despesa de la UE a objectius en matèria de clima (en compliment de l’Acord de París sobre el canvi climàtic i l’Agenda 2030). 

 

 • Objectius del LIFE:
  • Canviar cap a una economia circular, eficient a nivell d’energia i recursos, baixa en carboni i resilient.
  • Protegir i millorar la qualitat del medi ambient.
  • Conservar la natura i prevenir i revertir la pèrdua de biodiversitat.

 

 • El programa s’estructura entorn dues línies d’actuació: 

Medi Ambient:

Subprograma “Natura i Biodiversitat” (2.150 MEUR)

Subprograma “Economia circular i qualitat de vida” (1.350 MEUR) 

Acció Climàtica:

Subprograma “Mitigació i adaptació al canvi climàtic” (0,950 MEUR)

Subprograma “Transició a una energia neta” (1 MEUR)

 • La política agrícola comú (PAC) reformada tindrà objectius mediambientals: els agricultors que rebin pagaments per superfície hauran de complir una sèrie de requisits relacionats amb el canvi climàtic, l’aigua, el sòl, la biodiversitat i el paisatge.
 • Es proposa donar suport a la xarxa de punts de contacte nacionals (NCP), en lloc dels projectes nacionals de capacity building actuals. Aquesta col·laboració amb els NCP es durà a terme organitzant seminaris i workshops, publicant llistes de projectes finançats amb el programa o portant a terme altres activitats per disseminar resultats de projectes i facilitar intercanvis d’experiència, coneixement i bones pràctiques i la replicació de resultats de projectes per tota la UE.
 • El programa (via subvencions i licitacions) continuarà sent gestionat per la Comissió Europea, amb el suport d’una agència executiva. La implementació del programa durant el període 2014-2020 s’ha dut a terme mitjançant l’agència EASME. Es pretén que la gestió se simplifiqui.
 • El suport a la transició cap a una energia neta per mitigar el canvi climàtic, actualment finançat pel programa Horizon 2020, passarà a formar part del programa LIFE. Aquesta integració es portarà a terme amb la creació del nou subprograma “Transició a una energia neta”.
 • El sistema de segell d’excel·lència permetrà que projecte avaluats amb èxit pel LIFE puguin finançar-se pels fons estructurals.

 

Complementarietats amb: FEDER, Fons Social Europeu+, FEADER, FEMP, Horizon Europe, InvestEU (inclourà instruments financers pel medi ambient i l’acció pel clima, especialment infraestructures).

 

Àrees temàtiques: natura, medi ambient, acció pel clima, sostenibilitat, canvi climàtic, biodiversitat, economia circular, energia neta, agricultura sostenible, energies renovables, eficiència en l’ús dels recursos, emissions de carboni