• Imprimeix

Estudi de viabilitat per a la creació de l’Observatori de la Música Europea

17/05/2018 12:05
20180517_observatori musica europea

En el marc de la iniciativa “Music Moves Europe” s’obre aquesta licitació per a la realització d’un estudi de viabilitat per a la creació de l’Observatori de la Música Europea i anàlisi de deficiències sobre les necessitats de finançament al sector de la música.

El contracte es divideix en dos lots:

Lot 1:

Estudi de viabilitat per a la creació d'un Observatori de la Música Europea:

L'objectiu específic de l'estudi és analitzar diferents escenaris per a l'establiment i operació de l'Observatori, incloent la consideració dels models d'altres observatoris (culturals) europeus i, en particular, de l'Observatori Audiovisual Europeu, tenint en compte les característiques i requisits específics del sector de la música europea.

L'estudi hauria de centrar-se en els següents aspectes:

- abast del futur observatori (quines dades cobrir),

- identificar llacunes en la disponibilitat de dades,

- costos i base organitzativa per a un funcionament fiable de l'Observatori.

Lot 2:


Anàlisi de les tendències del mercat i les llacunes de finançament per al sector de la música

El primer objectiu específic de l'estudi és proporcionar una avaluació avançada sobre les tendències actuals del mercat i explorar les oportunitats que ofereix l'economia digital al sector de la música, especialment en relació a estructures remuneratives més justes.

L'estudi explorarà, per a cada tendència identificar:

- què està realitzant de manera satisfactòria el programa Europa Creativa, i com;

- què no s'està fent de manera satisfactòria, per part dels instruments de finançament europeu, i com podria encarar el programa successor.

- una justificació convincent de la necessitat del futur suport a nivell europeu, tenint en compte el principi de subsidiarietat i la dimensió europea.

El segon objectiu específic de l'estudi és realitzar una anàlisi exhaustiva de les parts interessades garantint la transparència en la identificació i la inclusió de tots els socis pertinents del sector de la música a nivell europeu.

 

Pressupost: 350.000 €   |   Data límit: 2/07/2018