• Imprimeix

Convocatòria 2018 del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) emmarcat dins la iniciativa Catalunya Emprèn.

03/04/2018 13:04
20180403_Catalunya Empren

Els objectius específics d'aquest Programa, finançat pel Fons Social Europeu, són:

a) Estendre la percepció de la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva aparició i creixement.

b) Fomentar l'aparició d'aquest tipus d'empreses.

c) Promoure unes especialitzacions institucionals i territorials basades en fortaleses i oportunitats avui poc identificades i desenvolupades.

d) Estendre a tot Catalunya l'efecte del concentrador tecnològic(hub)de referència global que suposa Barcelona, com a concentració d'empreses basades en la innovació i la tecnologia.

e) Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l'emprenedoria i la tecnologia.

Per mitjà d'aquesta convocatòria es pretén ajudar a construir programes d'emprenedoria, d'empreses basades en la innovació i la tecnologia i, per tant, orientades al creixement que:

a) Que focalitzin el seu producte en uns àmbits molt concrets, molt especialitzats. Inicialment, quan es parla d'especialització, sovint es pensa en casos sectorials (verticals) com per exemple el turisme, l'agricultura, l'alimentació, la química, el tèxtil, o en determinats conceptes econòmics i socials (com l'oli, el vi, la sal, la fusta, etc.). Però aquests casos verticals no representen encara un focus prou detallat en el marc de les bases d'aquesta convocatòria. Un sol d'aquests verticals pot originar una enorme quantitat de propostes. Aquest gran volum potencial de propostes emprenedores dificulta que les entitats puguin concretar els programes de suport corresponents (trobar experts, professors i tutors especialitzats, diferenciar-se, proporcionar plataformes de suport a les empreses que es creen, etc.). Per tant, es busquen àmbits encara més concrets.

b) Que utilitzin una palanca, una plataforma d'impuls de les propostes emprenedores. El programa ha d'aportar quelcom que faci que les empreses que es creen creixin en millors condicions i molt més ràpidament que en altres programes d'emprenedoria. Un exemple clar -però complicat d'assolir- és els diners. Un programa especialitzat capaç d'aportar una inversió substancial a cada empresa que crea seria un programa molt diferencial, però hi ha altres aportacions que poden ser més rellevants per als emprenedors com per exemple una plataforma de proves dels productes i serveis que els emprenedors proposen, o xarxes de suport a la comercialització o a la internacionalització, entre moltes altres opcions.

Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

Els ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya.

Les entitats sense ànim de lucre.

Les universitats o les entitats que en depenguin.

Les escoles de negoci, els col·legis professionals i els gremis.

També podran ser beneficiàries les agrupacions sense personalitat jurídica que es constitueixen per les entitats indicades anteriorment, juntament amb una o diverses entitats o empreses que desenvolupi/n una activitat necessària per a la realització del projecte, que estigui/n especialitzada/es en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte, i que participaran exclusivament en l'àmbit de les accions que duguin a terme.

Les persones destinatàries últimes de la subvenció seran les persones en situació d'atur i també les persones ocupades.

Pressupost:  980.000 € | Data límit: el termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació que correspongui, és de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC (núm. 7590. De 3/04/2018).