• Imprimeix

Convocatòria_Horizon 2020: instrument pime (SME instrument) fase 1 i fase 2

Objectiu: finançar estudis de viabilitat, activitats d’innovació i el pla de negoci d’una idea de negoci trencadora de petites i mitjanes empreses amb un alt potencial de creixement i innovació i amb l’ambició d’esdevenir líders en el mercat global

14/11/2017 13:11
20171113_SME-instrument-fase-1-fase-2

L’instrument pime forma part del programa Horizon 2020, del pilar de lideratge industrial (“Industrial Leadership”) i del EIC (Consell Europeu d’Innovació) pilot, creat a l’octubre de 2017. És un fons permanentment obert amb quatre dates límits al llarg de l’any per a les diferents fases (1, 2 i 3). L’instrument està pensat per donar suport a empreses que porten un temps establertes, no tant per empreses emergents (start-up). L’objectiu final és posar un nou producte, servei o procés al mercat, possiblement mitjançant una idea molt innovadora que tingui un impacte en el mercat.

El pressupost pel període 2018-2020 és de més de 1.600.000.000 d’euros.

Els temes a finançar estan establerts a l’esborrany del programa de treball 2018-2020 del pilot del Consell Europeu d'Innovació del programa d'Horizon 2020

Hi poden participar totes les petites i mitjanes empreses amb seu a la UE o en països associats al programa Horizon 2020. Han de tenir menys de 250 treballadors i una facturació anual de no més de 50 milions d’euros i un balanç anual de no més de 43 milions d’euros. En aquest fons no és necessari formar part de consorcis, els sol·licitants es poden presentar individualment.

Fase 1: concepció i avaluació de la viabilitat (de la idea al concepte)

La participació en aquesta fase és opcional, però és recomanable per a poder tenir més oportunitats de rebre finançament. Es tracta de donar suport a les empreses a fer el pas de l’idea de negoci al concepte. Les empreses seleccionades en la fase 1 reben un màxim de 50.000 euros, en un pagament únic, per projecte,  per dur a terme un estudi de viabilitat tècnic i comercial i un pla de negoci. Aquesta fase té una durada de prop de 6 mesos. Les empreses també reben un servei de “coaching” empresarial (acompanyament) i “mentoring” (tutorització), per tal d’identificar espais, les barreres al creixement. Si després de realitzar l’estudi d’avaluació, les seves conclusions recomanen més finançament per a poder comercialitzar el concepte innovador ja que té el potencial d’ésser desenvolupat, s’haurà de sol·licitar el suport la fase 2.

Les properes dates límit previstes pel 2018 són:

03 maig 2018

05 setembre 2018

07 novembre 2018

Fase 2: Demostració, replicabilitat en el mercat, I+D

Es tracta de donar suport a les empreses a fer el pas del concepte al mercat. La fase 2 ajuda a desenvolupar el concepte de negoci en un producte, servei o procés per llençar-ho en el mercat. Les activitats poden incloure assaigs, prototips, validacions, demostracions i proves en una rèplica de situacions reals del mercat. Si l'activitat es refereix principalment a la innovació tecnològica, es preveu un Nivell de Preparació en Tecnologia (TRL). Les empreses seleccionades en la fase 2 reben un màxim de 2.500.000€ per projecte (fins a 5.000.000€ per a projectes en l’àmbit de la salut). Es pot sol·licitar un import superior o inferior, si es justifica degudament. Aquesta fase té una durada d’un a dos anys, però en casos excepcionals i justificats es pot ampliar. Les empreses també reben un servei de “coaching” empresarial (acompanyament) i “mentoring” (tutorització), amb tal d’identificar espais o barreres al creixement.

La fase 2 consta de dos passos:

Pas 1: avaluació a distància.

Les propostes s’avaluaran a distància per un nombre d’avaluadors amb expertesa en tecnologia, sector industrial, finances i empresa. S’avaluaran els següents criteris:

  • Excel·lència
  • Qualitat i eficiència de la implementació
  • Impacte

Les propostes que aprovin tots els llindars de qualitat seran considerats pel Pas 2.

Pas 2: entrevista presencial (a Brussel·les), Només el personal dels sol·licitants pot representar-los. La representació de tercers està prohibida. Durant l’entrevista, el sol·licitant podrà aclarir aspectes de la proposta avaluada al pas 1, en particular els indicats anteriorment en els "criteris d'adjudicació". A més de la puntuació del pas 1, els sol·licitants rebran una marca 'A' o una marca 'B' de la revisió. Només s’acceptaran sol·licituds de finançament per a les propostes que hagin superat tots els llindars de qualitat i rebin una marca 'A'.

Les properes dates límit previstes pel 2018 són:

14 març 2018

23 maig 2018

10 octubre 2018

 

Fase 1

Pressupost: 50.000€ per projecte

Data límit: 08/02/2018

 

Fase 2

Pressupost: entre 500.000€ a 2.500.000€ per projecte (fins a 5.000.000€ per a projectes en l’àmbit de la salut)

Data límit: 10/01/2018