• Imprimeix

Bases reguladores i convocatòria_FEDER: subvencions per promoure la realització de projectes de compra pública d'innovació impulsats en el marc del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Objectiu: promoure la modernització del funcionament del sistema públic de salut fomentant els projectes de compra pública d'innovació orientats a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores per donar noves respostes a necessitats i reptes propis de la prestació i l'organització dels serveis públics de salut, sempre que siguin capaços de repercutir positivament en tot el conjunt i hi introdueixin millores en termes de qualitat, eficàcia, eficiència i equitat.

04/08/2017 09:08

Condicions de contingut dels projectes per considerar-los subvencionables:

  1. Han de ser projectes pilot demostradors i innovadors.
  2. Han de tenir un impacte mesurable i rellevant en la millora de l'eficàcia i l'eficiència de la despesa sanitària pública de Catalunya i en la millora dels serveis públics de salut.
  3. Han de ser escalables en el marc del sistema públic de salut de Catalunya a altres administracions públiques de Catalunya o altres territoris.
  4. Han de ser projectes amb impacte mesurable i rellevant en la millora de la competitivitat i la capacitat innovadora.
  5. Han de tenir en compte tot el cicle de vida del producte o servei.
  6. Han de ser viables tècnicament i financerament.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats encarregades de la gestió de centres i serveis amb funcions assistencials que formin part del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), exceptuant-ne les que tinguin ànim de lucre.

Pressupost: 16M€ | Data límit: 60 dies a comptar des del dia següent a la publicació al DOGC núm 7427, de 4 d’agost de 2017