• Imprimeix

La Generalitat t’ajuda

Gestionem, impulsem, assessorem i donem suport a la participació de les entitats catalanes en els programes de finançament i licitacions públiques de la UE. Aquí t’expliquem com cadascun dels departaments ho fan possible.

Departament de la Presidència

Des de la Secretaria General d'Esports s'impulsa la participació de les entitats esportives catalanes en les accions en el camp de l'esport previstes en el programa Erasmus+, amb el triple objectiu d'abordar amenaces transfrontereres per a la integritat de l'esport (dopatge, compra de partits i violència, intolerància i discriminació), promoure i donar suport a la bona governança en l'esport i a les carreres duals dels esportistes, així com promoure el voluntariat esportiu, la inclusió social, la igualtat d'oportunitats i la consciència de la importància de l'activitat física com a millora de la salut, a través de l'increment de la participació, i la igualtat d'accés a l'esport per a tothom.

La Direcció General d’Administració Local d’aquest Departament és l'organisme responsable de la gestió, el seguiment i el control del tram local del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, que té com a beneficiaris tots els ens locals. En concret, impulsa línies d'ajut per a projectes locals cofinançats pel fons FEDER adreçats, d'una banda, a Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT, en el marc de l'estratègia per a l'especialització RIS3CAT) i, de l'altra, a finançar projectes locals en el marc de l’eix prioritari 4 (economia baixa en carboni i eficiència energètica) i  l’eix prioritari 6 (àmbit del medi natural, el patrimoni cultural i turístic).

La Direcció General d’Administració Local també participa en programes de cooperació territorial, especialment en el programa Interreg V A de cooperació transfronterera França-Espanya-Andorra (POCTEFA), en el marc del qual promou projectes de partenariat transfronterer en els quals ens locals de Catalunya participin.

presidència

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Per mitjà de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació aquest Departament negocia i gestiona l'aplicació a Catalunya del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) , inclosos els programes de cooperació territorial europea.

El Programa operatiu (PO)FEDER de Catalunya 2014-2020 se centra en tres prioritats: recerca i innovació, dinamisme empresarial i economia verda. En l’àmbit de la recerca i innovació, el PO FEDER defineix com a objectiu potenciar la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació, i preveu actuacions per tal de fomentar la col·laboració publicoprivada i avançar en el procés d’especialització intel·ligent i, més concretament, preveu l’impuls de les comunitats RIS3CAT, a través de les convocatòries gestionades per ACCIÓ (Empresa i Coneixement) o la Direcció General de Recerca (Empresa i Coneixement). Altres convocatòries en el marc del PO FEDER de Catalunya es gestionen des d'altres departaments com és el cas del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, pel que fa al tram local d'aquest PO.

Cal tenir present que els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus assignats a cada Estat Membre, com ara el FEDER, el FSE o el FEADER, estan sotmesos a la normativa vigent en matèria d’ajuts d’Estat. En aquest sentit, la Unitat d’Ajuts d’Estat de l’Àmbit de Regulació de Mercats i Competència d’aquest departament assessora ex-ante a les unitats gestores de règims d’ajuts o subvencions de la Generalitat de Catalunya per tal de donar compliment a la normativa de la Unió Europea vigent en matèria d’ajuts d’Estat, tot fent prevaldre la interpretació que referent a la mateixa ha fet la Comissió Europea i/o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

feder st pau

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Per mitjà de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea i com a responsables de presidir la Comissió Interdepartamental de Programes de la UE, fomenta la participació de les entitats catalanes en els fons i les licitacions de la UE, identifica els recursos disponibles i comparteix informació, experiències i bones pràctiques. Des de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s'impulsa la participació en els recursos de la Unió adreçats a la cooperació al desenvolupament.

Departament d'Educació

El Departament d'Educació impulsa la participació dels agents de l'ensenyament escolar i la formació de Catalunya en el programa Erasmus+, tot facilitant l'assessorament i els recursos necessaris per tal de fomentar la mobilitat del personal (estudiants, docents, formadors/es, directius/ves, monitors/es juvenils..), la cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques en els àmbits coberts pel programa.

ensenyament

Departament de Salut

El Departament de Salut i les seves entitats adscrites participen activament en projectes europeus, especialment en aquells que impulsen la recerca i innovació biomèdica, així com el desenvolupament de sistemes TIC de salut, tot promovent la innovació en l'àmbit de la salut, essent referents en els processos de compra pública innovadora i fomentant la participació d'altres entitats del sector en projectes innovadors per tal de dotar el sistema de salut de solucions més avançades i eficients que les existents al mercat.

Departament d'Interior

El Departament d'Interior participa en l'àmbit dels projectes europeus de recerca, cooperació i intercanvi de bones pràctiques en matèries relacionades amb la seguretat i les emergències, amb el doble objectiu d'impulsar la projecció exterior del Govern de Catalunya en les competències del Departament i contribuir en la recerca i la innovació. Aquí es detallen els principals projectes i grups de treball actius.

interior

Departament de Territori i Sostenibilitat

Participa activament en els fons europeus, ja sigui en els que tenen per finalitat reforçar la cohesió econòmica, social i territorial (FEDER i instruments de cooperació transfronterera, transnacional i interregional) com en altres programes de finançament de la UE relacionats amb àmbits de la seva competència (Life, Connecting Europe Facility, Horizon 2020, entre d'altres). Vegeu aquí els diferents projectes presentats.

territori

Departament de Cultura

El Departament de Cultura, per mitjà de l'Oficina Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya, de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) en partenariat amb la Comissió Europea, fomenta la participació dels sectors cultural i creatiu de Catalunya en el programa Europa Creativa (que inclou els subprogrames Cultura i MEDIA) amb l'objectiu d'incrementar el nombre de projectes que optin a rebre aquests ajuts europeus. Entre altres serveis, com ara jornades i tallers, s'ofereix un assessorament inicial a totes les propostes; es posa a disposició de qui ho sol·licita informació i acompanyament administratiu sobre projecte; s'informa sobre altres programes europeus i s'ajuda en la recerca de socis internacionals.

Departament de Justícia

El Departament de Justícia compta amb una dilatada experiència com a participant en projectes europeus en els àmbits de la seva competència, com ara la justícia juvenil, la reinserció, l'atenció a la víctima del delicte, l'execució penal a la comunitat, la justícia penal o els serveis penitenciaris. També participa en projectes en l'àmbit de l'administració de justícia o de la cooperació al desenvolupament.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa el seguiment, presenta projectes i ha participat en projectes aprovats en el marc de les convocatòries de programes de la Unió Europea en àmbits de la seva competència: lluita contra la pobresa, inclusió social, serveis socials, voluntariat, immigració, promoció de l'autonomia personal, discapacitat, lluita contra la discriminació, poble gitano i polítiques de joventut i polítiques de dones. En especial, fa el seguiment dels programes d'Ocupació i Innovació Social (EASI), Interreg, Programa sobre Drets, Igualtat i Ciutadania, Erasmus+, Fons per a l'Asil i la Immigració, Europeaid i Horizon 2020. El Departament també participa en la implementació de la Garantia Juvenil i en el programa operatiu de Catalunya relatiu al Fons Social Europeu a través de la inclusió d'algunes actuacions en l'àmbit de la seva competència.

D'altra banda, per mitjà de la Direcció General de Joventut, gestiona a Catalunya les accions del programa Erasmus+ que se centren en l'àmbit de la joventut i que permeten finançar intercanvis, esdeveniments d'abast europeu del Servei de Voluntariat Europeu, partenariats entre organitzacions juvenils, trobades entre joves i responsables de polítiques de joventut i altres formes de capacitació en el camp de la joventut.

Així mateix, aquest departament, per mitjà del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), és el responsable a Catalunya de la gestió i l'execució dels recursos del Fons Social Europeu (FSE) per a fomentar l'ocupació a casa nostra. També és l'impulsor de l'aplicació a Catalunya de la Garantia Juvenil.

Departament d'Empresa i Coneixement

Des d'ACCIÓ es fomenta l'accés de les pimes i dels emprenedors/es de Catalunya al finançament europeu, particularment als diferents recursos previstos en programes com ara COSME (Competitivitat de les empreses i pimes), Horizon 2020 i a diverses convocatòries en el marc del FEDER (Comunitats RIS3CAT). Com a membres de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) ACCIÓ ofereix informació i assessorament en relació amb les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, i de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).

Des de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) es contribueix a la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i de l’Espai Europeu de Recerca (EER).

Pel que fa a l’Espai Europeu d’Educació Superior, des de la Direcció General d'Universitats es potencia la mobilitat internacional de l'estudiantat de les universitats catalanes com a millora de la qualitat del sistema d'educació superior universitària, tan en el marc de programes internacionals organitzats en el si de la Unió Europea (Erasmus+), com mitjançant els ajuts als programes propis de les universitats catalanes.

Pel que fa a l’Espai Europeu de Recerca, un dels instruments principals és el foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació amb una estratègia que consolidi la creació d'una autèntica comunitat científica europea de referència, dotada dels millors coneixements i equipada amb les millors infraestructures. Les polítiques científiques desenvolupades des de la Direcció General de Recerca es dirigeixen a impulsar la competitivitat del talent i les infraestructures de recerca per competir a l’EER en la captació de fons competitius. Per això, s’impulsa la participació de les entitats d’R+D+I catalanes en programes de finançament com ara el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Horizon 2020, i altres programes com per exemple les beques atorgades pell Consell Europeu de Recerca (ERC) per a la promoció de la ciència excel·lent.

Part de les actuacions, tant en l’àmbit de l’educació superior com de la recerca i innovació, es vehiculen a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gestiona el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a Catalunya per mitjà del Programa de desenvolupament rural (PDR.cat2020), el qual té 4 grans eixos d'acció: 1) fomentar l'arrelament i el desenvolupament econòmic i social del jovent al món rural; 2) contribuir a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals; 3) estimular la innovació i transferència de coneixements en el sector agroalimentari i 4) promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com a la protecció dels recursos naturals.

També aplica a Catalunya els recursos provinents del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) amb l'objectiu de promoure una política estructural dirigida al món pesquer, aqüícola i de comercialització i transformació de productes de la pesca i l'aqüicultura a casa nostra.

des_rural

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública participa activament en projectes europeus.

En el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) ha centrat la seva tasca d'agent facilitador per impulsar el desenvolupament de projectes TIC cofinançats en un 50% per aquest fons. En aquest cas, dins de l’objectiu estratègic de l’Agenda Digital a Catalunya estan previstes una vintena d'operacions, emmarcades dins l’Eix 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes, que:

  • Tenen una afectació transversal a diferents àmbits de l’administració (justícia, agricultura, educació, cultura, empresa, món local i treball);
  • Compleixen alguna de les següents funcions: Foment del desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital; Desenvolupament de l'economia digital, incloent-hi el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de les empreses o Promoció de l’administració electrònica i millora de la qualitat de la prestació de serveis públics.

La despesa elegible global per aquestes operacions es preveu que serà d'uns 300M€ i suposarà una subvenció FEDER (50% de cofinançament) d'uns 150 M€.

Específicament, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital està executant el projecte Connectivitat NGA 2023, que té com objectius principals la modernització, evolució tecnològica i l’increment  de l’eficiència dels serveis de connectivitat actuals, de la Generalitat i el seu sector públic.

Aquest projecte inclou dues vessants:

  • INDOOR: Executar actuacions referents a les infraestructures locals dins les seus de la Generalitat que proporcionen connectivitat als diferents dispositius que hi són presents, ja sigui a través de xarxa de cable o sense fils.
  • OUTDOOR: Actuacions referents a les infraestructures que proporcionen connectivitat entre les seus i el Nus de comunicacions, així com entre elles i la resta de seus de la Generalitat.

Així mateix, també s’està treballant en l'àmbit de la recerca i la innovació en tecnologies digitals avançades que proposa impulsar i coordinar els diferents agents de recerca i innovació en l’àmbit TIC per aconseguir que Catalunya esdevingui un hub europeu i global en tecnologies digitals transformadores de la seva economia i societat.

departament-politiques-digitals