• Imprimeix

Participació en institucions i organismes de la Unió Europea

En els termes previstos per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (articles 185 i 186), i  dintre del marc multilateral establert per diversos acords de la Conferència sectorial per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea (CARUE)  la Generalitat de Catalunya participa en la formació de la posició de l’Estat que la delegació espanyola defensa en el si de les instàncies preparatòries i les reunions formals del Consell de la Unió i en els comitès d’execució de la Comissió Europea.

La Secretaria d’Afers Exteriors de la Unió Europea assumeix la coordinació general d’aquesta participació en relació al conjunt de departaments de la Generalitat de Catalunya i també la interlocució amb el Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, del qual depèn la CARUE  i, si escau, amb el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació per al compliment dels acords.

Cal assenyalar també que la  Conselleria per a Afers Autonòmics de la Representació Permanent d’Espanya davant la UE  (REPER) és la unitat responsable de donar suport a les comunitats autònomes per tal de garantir la seva efectiva participació en les reunions del Consell de Ministres, així com la coordinació amb les conselleries sectorials de la REPER afectades.

A més dels àmbits esmentats, la Generalitat de Catalunya, participa, en aquest cas a través de la seva pròpia representació, en el Comitè de les Regions de la Unió Europea.

La participació de les comunitats autònomes (CA) en les reunions de ministres i les instàncies preparatòries en les distintes formacions del Consell de la Unió té la seva base jurídica en l’acord adoptat per la Conferència per a assumptes relacionats amb la Unió Europea (CARUE) de 9 de desembre de 2004.

La participació de les comunitats autònomes en el Consell està limitada a cinc de les deu formacions actuals del Consell, d’acord en aquest cas amb allò que estableix de manera autònoma cada conferència sectorial, és rotatòria entre totes elles i té lloc durant un període semestral.

Actualment  hi ha cinc formacions del Consell de la Unió obertes a la participació autonòmica:

  • Agricultura i Pesca (AGRIPESC)
  • Medi Ambient (ENV)
  • Ocupació, Política social, Sanitat i Consumidors (EPSSCO)
  • Educació, Joventut, Cultura i Esport (EJCE)
  • Competitivitat, únicament en els àmbits de "joc" i de "consum"
     

L’exercici de la representació autonòmica té lloc tant en relació a les reunions de ministres dels distints àmbits que comprenen les diverses formacions del Consell com en les seves instàncies preparatòries respectives, aquestes últimes de caràcter més marcadament tècnic i que poden rebre denominacions diverses com ara, comitès o grups de treball.

L’exercici de la representació autonòmica exigeix per part de la comunitat autònoma que l’assumeix el compliment de diverses obligacions, les més rellevants de les quals són:

  • Assistir a les reunions formals dels ministres de l’àmbit en el qual s’exerceix la representació i a les reunions dels comitès i grups de treball que preparen tècnicament les seves decisions. La delegació espanyola en aquestes reunions està encapçalada i dirigida pel representant de l’administració general de l’estat, el qual, alhora, n’és el portaveu. En el cas de les reunions de ministres, la persona designada per assistir-hi per part de la comunitat autònoma que exerceix la representació autonòmica ha de tenir necessàriament el rang de membre del govern autonòmic.
  • Gestionar i trametre a la resta de comunitats autònomes la informació relativa als distints expedients i iniciatives que hi tenen lloc.
  • Organitzar els treballs per elaborar una  posició comuna de les comunitats autònomes en relació a les distintes propostes que es debaten en el Consell i transmetre-la a l’administració general de l’estat perquè aquesta la integri en la seva pròpia posició, sempre d’acord amb la distribució de competències establerta constitucionalment i estatutària.

 

D’acord amb el sistema rotatori de representació autonòmica de participació en el Consell de la Unió previst en els acords de la CARUE i les diverses conferències sectorials, la Generalitat de Catalunya assumirà novament la representació autonòmica en diverses formacions del Consell l’any 2018. 

 

Els denominats comitès d’execució de la Comissió Europea tenen com a finalitat principal el seguiment i control pels estats membres de l’activitat reglamentària i executiva la dita Comissió. Estan presidits per un representant de la Comissió i integrats per responsables tècnics de les administracions nacionals competents per a l’aplicació interna o el seguiment de les mesures que s’adopten en el comitè.

Segons les dades que apareixen en el darrer informe publicat en el Registre de comitologia de la Comissió Europea de 16 d’octubre de 2017, que es refereix a les activitats dels comitès l’any 2016, el nombre total de comitès és de 277.

Des de 1997, les comunitats autònomes poden formar part de la delegació espanyola en alguns d’aquests comitès, concretament en aquells més vinculats o relacionats amb el seu propi àmbit competencial. A petició de la Generalitat de Catalunya, el Ple de la Conferència per als Afers Relacionats amb les Comunitats Europees, actual CARUE, va acordar, en la reunió del 12 de juny de 1996, institucionalitzar els mecanismes que garanteixen la participació de les comunitats autònomes en els treballs dels comitès de la Comissió.

El primer acord que va permetre la participació directa de les comunitats autònomes en aquests comitès s’ha renovat periòdicament per adaptar-lo a la constant evolució del nombre i àmbit dels comitès. Concretament, el 31 de desembre passat va finalitzar el període que cobria els anys 2013 a 2017, el qual ha donat pas al període actual de participació, que cobrirà els anys 2018 a 2021.

Per a aquest nou període, s’ha previst la participació de les comunitats autònomes en un total de 96 comitès. D’aquests comitès, la Generalitat de Catalunya hi té assignada la representació autonòmica en 22, en la majoria d’ocasions per a un període de dos anys, i de manera més excepcional únicament durant un dels anys coberts pel període. 

Durant l’any 2018 la Generalitat de Catalunya assumeix la representació en 4 comitès.

Pel que fa a la seva distribució entre departaments, el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  i el d’Empresa i Coneixement són els que tenen assignat un major nombre de comitès.

Les característiques generals d’aquesta participació són semblants a les de la participació autonòmica en el Consell: caràcter limitat del nombre de comitès oberts a la participació autonòmica, rotació entre comunitats autònomes, periodicitat -que en aquest àmbit sol comprendre períodes de dos o de quatre anys- i, finalment, representació del conjunt de comunitats autònomes dins de la delegació espanyola, encapçalada per un/a representant de l’Administració General de l’Estat.

També són molt semblants les obligacions que es deriven de l’exercici de la representació autonòmica: assistència a les reunions, difusió a la resta de comunitats autònomes dels treballs del comitè i defensa de la posició autonòmica prèviament acordada en relació amb els punts de l’ordre del dia de la reunió corresponent del comitè.

El Comitè de les Regions (CdR) és l’assemblea política consultiva que representa el conjunt dels territoris, regions, ciutats i municipis de la Unió Europea. La seva missió principal és implicar els ens regionals i locals en el procés europeu de presa de decisions, i així impulsar una major participació de la ciutadania.

La Generalitat de Catalunya participa en el CdR des que aquest va entrar en funcionament, l’any 1994. Diferentment de la seva participació en el Consell i en els comitès d’execució de la Comissió Europea, la participació de la Generalitat de Catalunya en el Comitè de les Regions, com la de la resta de les comunitats autònomes espanyoles, és directa i no en representació del conjunt de comunitats.

Ateses les circumstàncies excepcionals en què actualment té lloc l’activitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aquesta no disposa de representació en el Comitè.

Data d'actualització:  10.11.2017