• Imprimeix

Dret de la Unió Europea

La Secretaria s’ocupa de fer un seguiment precís de l’evolució i funcionament general  del sistema institucional i jurídic de la UE. En particular elabora notes i informes sobre les iniciatives en curs o en projecte de reforma dels Tractats constitutius i per tant, de les conferències intergovernamentals i les convencions europees que les precedeixen.

En aquesta mateixa línia des de la Secretaria se segueixen i analitzen els aspectes més rellevants que tenen lloc en relació a l’evolució del dret de la UE, en especial  del seu sistema institucional i de presa de decisions.

La Comissió Europea té la funció de vetllar per la correcta aplicació del dret de la UE per part dels estats membres. Quan la Comissió considera que un estat membre no compleix les seves obligacions, pot iniciar un procediment per intentar posar fi a la possible infracció i, en el seu cas, pot arribar a presentar un recurs per incompliment davant el Tribunal de Justícia de la UE.

En general, abans d’obrir formalment un procediment d’infracció, la Comissió sol·licita informació a l’estat membre en el marc del sistema Pilot UE. L’objectiu d’aquest sistema és buscar una solució eficaç als problemes d’aplicació del dret de la UE mitjançant la col·laboració informal amb els estats membres.

A la Generalitat de Catalunya, la SAEUE assumeix la coordinació i la tramitació  dels expedients d’infracció iniciats per la Comissió Europea per possibles incompliments del dret de la UE per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així, la SAEUE manté la interlocució permanent amb el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) en relació amb aquests procediments. A nivell intern, efectua el seguiment i la gestió dels expedients en coordinació amb els Departaments concernits i el Gabinet Jurídic qui assumeix la coordinació jurídica de les respostes de la Generalitat en les diferents fases del procediment d’infracció.

A més, la SAEUE, mitjançant la Delegació del Govern davant de la UE, efectua, si escau, les gestions d’acompanyament oportunes davant les institucions de la UE i, puntualment, amb la Representació Permanent d’Espanya davant la UE (REPER).

Data d'actualització:  23.02.2017