• Imprimeix

Dret de la Unió Europea

La SAEUE s’ocupa de fer un seguiment precís de l’evolució i funcionament general del sistema institucional i jurídic de la UE. En particular, elabora notes i informes sobre les iniciatives en curs o en projecte de reforma dels tractats constitutius i, per tant, de les conferències intergovernamentals i les convencions europees que les precedeixen.

En aquesta mateixa línia, des de la SAEUE se segueixen i analitzen els aspectes més rellevants que tenen lloc en relació amb l’evolució del dret de la UE, en especial del seu sistema institucional i de presa de decisions.

La Comissió Europea té la funció de vetllar per l’aplicació correcta del dret de la UE per part dels estats membres. Quan la Comissió considera que un estat membre no compleix les seves obligacions, pot iniciar un procediment per a intentar posar fi a la possible infracció i, si escau, pot arribar a presentar un recurs per incompliment davant el Tribunal de Justícia de la UE.

En general, abans d’obrir formalment un procediment d’infracció, la Comissió sol·licita informació a l’estat membre en el marc del sistema Pilot UE. L’objectiu d’aquest sistema és buscar una solució eficaç als problemes d’aplicació del dret de la UE mitjançant la col·laboració informal amb els estats membres.

A la Generalitat de Catalunya, la SAEUE assumeix la coordinació i la tramitació dels expedients d’infracció iniciats per la Comissió Europea per possibles incompliments del dret de la UE per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així, la SAEUE manté la interlocució permanent amb el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEC) en relació amb aquests procediments. Internament, efectua el seguiment i la gestió dels expedients en coordinació amb els departaments concernits i el Gabinet Jurídic, que assumeix la coordinació jurídica de les respostes de la Generalitat en les diferents fases del procediment d’infracció.

A més, la SAEUE, mitjançant la Delegació del Govern davant de la UE, efectua, si escau, les gestions d’acompanyament oportunes davant les institucions de la UE i, puntualment, amb la Representació Permanent d’Espanya davant la UE (REPER).

 

Data d'actualització:  10.08.2018