• Imprimeix

Cooperació administrativa

A mida que avança la progressiva integració del mercat interior europeu, s'intensifica la necessitat d'una cooperació més estreta i desenvolupada entre els distints nivells del conjunt d'administracions públiques dels estats membres.

Per aquesta raó, la Comissió Europea impulsa i facilita, la cooperació administrativa entre les administracions públiques implicades en els àmbits vinculats en especial al mercat interior europeu.

Amb aquesta finalitat, i de manera cada cop més freqüent, la Comissió crea i posa a disposició d'aquestes administracions, plataformes i aplicacions informàtiques comunes a partir de les quals s'ha de tractar i transmetre la informació rellevant d'un àmbit material d'actuació específic.

La xarxa Solvit va començar a funcionar l’any 2002 a iniciativa de la Comissió Europea. El seu objectiu és la solució informal de problemes relatius a l’aplicació de la legislació de la UE sobre el mercat interior per part de les administracions públiques. Els principis de funcionament que regeixen la xarxa Solvit estan previstos a la Recomanació 2013/461/UE, de 17 de setembre de 2013.

A cada estat membre de la UE hi ha un centre Solvit que forma part de l’administració nacional. Els centres Solvit cooperen entre si per donar suport a la tramitació de reclamacions d’empreses i particulars.

La Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea (SAEUE) és el punt de contacte de la Generalitat de Catalunya amb la xarxa Solvit, gestionada a Espanya pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEC). La SAEUE és l’encarregada de gestionar les sol·licituds de Solvit que provenen d’administracions d’altres estats membres, actuant com a coordinador entre l’Administració de l’Estat i els departaments de la Generalitat concernits.

El sistema IMI va ser creat l’any 2009 per la Comissió Europea amb l’objectiu de facilitar la cooperació administrativa entre els estats membres a l’hora d’aplicar la legislació del mercat interior i, en particular, la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis, i la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de les qualificacions professionals. L’any 2012 es va adoptar el Reglament (UE) núm. 1024/2012, que va dotar al sistema IMI d’un marc jurídic propi.

El sistema IMI funciona a través d’una aplicació electrònica en línia i multilingüe que permet l’intercanvi d’informació entre les autoritats nacionals, regionals i locals dels estats membres. En l’actualitat, el sistema IMI compta amb una xarxa de més de 7.000 autoritats registrades a tota la UE.

Actualment el sistema IMI cobreix els àmbits següents: qualificacions professionals, serveis, desplaçament de treballadors, transport de fons en euros, llicències de conductors de tren, xarxa Solvit de resolució de conflictes sobre el mercat interior, drets dels pacients en l’assistència sanitària transfronterera, comerç electrònic (projecte pilot) i contractació pública (projecte pilot).

A Espanya, el sistema IMI està gestionat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. La SAEUE assumeix la funció de «coordinador autonòmic» de l’IMI i és responsable d’aplicar-lo i desplegar-lo en el si de la Generalitat: registre de les unitats competents dels departaments, informació i assistència en l’ús de l’IMI als usuaris registrats, interlocució amb el coordinador nacional de l’IMI i coordinació i supervisió general del sistema per garantir-ne el funcionament correcte a la Generalitat.

La Directiva (UE) núm. 2015/1535 estableix un procediment de notificació que imposa als estats membres l’obligació de comunicar a la Comissió, i a la resta d’estats, tots els projectes de reglaments tècnics relacionats amb els productes i la societat de la informació abans de ser adoptats en l’ordenament jurídic intern. El seu objectiu és prevenir els obstacles tècnics al comerç intracomunitari.

La SAEUE és el punt de contacte de la Generalitat de Catalunya envers el punt de contacte estatal de la Directiva (UE) 2015/1535 situat al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEC). En aquest sentit, la SAEUE remet cada mes a les assessories jurídiques dels diferents departaments de la Generalitat la relació de projectes de reglaments tècnics i dels reglaments relatius als serveis de la societat de la informació notificats a la Comissió Europea per altres estats membres en el marc del procediment de la Directiva (UE) 2015/1535.

Així mateix, la SAEUE coordina la comunicació dels projectes de reglaments tècnics dels departaments de la Generalitat a l’Administració de l’Estat per al seu trasllat a la Comissió Europea.

El Reglament 2679/98 del Consell, de 7 de desembre de 1998, sobre funcionament del mercat interior en relació amb la lliure circulació de mercaderies, estableix l’obligació dels estats membres de comunicar a la Comissió qualsevol obstacle o risc d’obstacle que es pugui produir a la lliure circulació de mercaderies, així com també les mesures adoptades o que es prevegi adoptar per garantir la lliure circulació.

La SAEUE és el punt de contacte de la Generalitat de Catalunya per a l’aplicació del Reglament 2679/98 envers el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEC). 

Data d'actualització:  10.08.2018