Catalunya pertany a la Unió Europea (UE) des de l’ú de gener de 1986, data de la incorporació de l’estat espanyol a les Comunitats Europees. A partir del 1993, i una vegada conclosos la majoria dels períodes transitoris previstos en l’Acta d’adhesió a les Comunitats Europees, Catalunya va consolidar definitivament la seva integració a la Unió. Des d’aleshores, i d’acord amb l’evolució de la mateixa Unió reflectida en els distints tractats de reforma de la UE (Acta Única Europea, Tractat de Maastricht, Tractat d’Amsterdam, Tractat de Niça i Tractat de Lisboa) i en les successives ampliacions de la UE (1995, 2004, 2007 i 2013), Catalunya forma part de la Unió i participa àmpliament de les seves iniciatives i projectes.

Les distintes polítiques i accions de la Unió Europea formen part del l’entorn propi de la societat i l’economia catalana en el seu conjunt. Això es concreta en el marc legislatiu aplicable a Catalunya que, en bona part, té en el seu origen un nombre elevat de normatives de la UE. La integració de Catalunya en el mercat interior europeu i l’Espai Econòmic Europeu, la participació a la unió econòmica i monetària i l’euro, l’aplicació de polítiques sectorials de la UE o la participació en programes de la Unió i la recepció de fons europeus són d’altres exemples de la integració al projecte europeu. 

La Generalitat de Catalunya presta una atenció prioritària a la participació del Govern en el marc institucional de la Unió Europea, en la representació i defensa dels interessos de la societat catalana com també en promoure un posicionament de Catalunya respecte del procés d’integració europea.