• Imprimeix

Estudiar a Itàlia

L’ensenyament a Itàlia és obligatori dels 6 als 16 anys. El seu sistema educatiu s’organitza de la següent manera:

 • Preescolar:
  • Nido di Infanzia o Asilo Nido (Llar d’infants o escola bressol): fins als tres anys d’edat. No forma part del sistema educatiu pròpiament dit, per això, no entra dins les competències del Ministeri d’Educació italià (Miur) i són els ajuntaments els encarregats de gestionar les llar d’infants municipals. Per tant, l’oferta de places disponibles dependrà del Comune (municipi) en qüestió. Segons l’últim informe Eurydice, Itàlia es troba a la cua d’Europa pel que fa a l’accés a les escoles bressol: només un de cada quatre nens/es italians hi va. A nivell europeu, però, la demanda d’aquestes places també supera l’oferta i només el 30% dels nens/es europeus freqüenta un centre de primera infància. 
  • Scuola dell’infanzia (també anomenada scuola materna): dels 3 als 6 anys. L’educació pre-primària no és obligatòria, però forma part del sistema educatiu italià i com a tal entra dins les responsabilitats del Miur. En aquest sentit, l’Estat ha apostat per la seva generalització, obrint escoles preescolars en localitats on encara no hi eren presents o mancaven places. El sector privat i els ajuntament completen l’oferta. 

 

 • Primer cicle d’instrucció: amb una durada total de 8 anys, dividits en:
  • Scuola primaria o scuola elementare (escola primària): representa el primer nivell d’educació obligatòria i comprèn un total de 5 anys, és a dir, dels 6 als 11 anys. 
  • Scuola secondaria di primo grado o scuola media (escola secundària de primer grau): de competència estatal, es tracta del segon nivell educatiu i dura un total de tres anys (dels 11 als 14).

 

 • Segon cicle d’instrucció: on es poden seguir tres recorreguts diferents:
  • Scuola secondaria di secondo grado o scuola superiore (escola secundària de segon grau): de competència de l’Estat, freqüentada per alumnes amb edats compreses entre els 14 i 19 anys. Els estudiants poden escollir entre una modalitat general (liceo) o professional (istituti tecnici i istituti professionali):
   • Liceo: l’equivalent al Batxillerat, amb diversos itineraris: clàssic, artístic, lingüístic, musical, científic o de ciències socials.
   • Instituts tècnics: dirigit a aquells alumnes interessats en el sector econòmic o tecnològic, amb la possibilitat d’escollir entre 11 modalitats diferents.
   • Instituts professionals: ofereixen plans d’estudis en el sector serveis, industrial o de l’artesania, amb un total de 6 itineraris. 

 

 • Instrucció superior. S’estructura de la següent manera:
  • Universitats: els alumnes han de posseir el Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore (anomenat usualment maturità, és a dir, la nostra selectivitat) per poder accedir-hi: 
   • Programes de primer cicle (Corso di Laurea): té una duració de tres anys, en els quals s’han de superar 180 crèdits ECTS per poder obtenir el títol. Aquest dóna accés a la Laurea Magistrale i a altres cursos de segon cicle. El corso di laurea seria l’equivalent als nostre grau (que per contra dura 4 anys).
   • Programes de segon cicle (Corso di Laurea Magistrale): té per objectiu proporcionar a l’estudiant una formació de nivell avançat per l’exercici d’activitats d’elevada qualificació en àmbits específics. Equiparable als nostres postgraus/màsters.
   • Programes de tercer cicle: tenen una durada mínima de tres anys i proporcionen les competències necessàries per exercir (en una universitat, entitat pública o subjecte privat) activitats de recerca d’alta qualificació. Estem parlant, doncs, de doctorats. Cerca Università és un motor de cerca que us permet trobar tots els programes universitaris (de primer, segon i tercer cicle) per àrea temàtica (sanitària, social, científica o humanística) i ciutat.
  • Alta Formació artística i musical (Afam): centres per a l’educació superior artística. 
   • Acadèmies de Belles Arts: amb un total de 20 estatals i altres 26 legalment reconegudes en tot el territori italià, ofereixen una especialització altament qualificada en el camp de l’art: pintura, escultura, decoració i escenografia. A continuació el llistat: Acadèmies de Belles Arts / Acadèmies de Belles Arts legalment reconegudes.
   • Instituts superiors per les indústries artístiques (Isia): són centres estatals (4 en total) per a la formació específica en el camp del disseny i la projectació gràfica.
   • Conservatoris de música: centres superiors dedicats a l’ensenyament musical. Aquí trobareu informació sobre tots els centres.
   • Acadèmia nacional de dansa: amb seu a Roma, forma ballarins/es, solistes i directors de dansa. Podeu consultar tota la seva oferta formativa a la pàgina web.
   • Acadèmia nacional d’art dramàtic “Silvio D’Amico”: és l’única institució de formació d’actors, actrius i directors/es de caràcter estatal que expedeix un títol universitari en aquest àmbit. Trobareu més informació en el següent enllaç.
  • Instituts tècnics superiors (Its): són centres d’alta especialització tecnològica amb l’objectiu de formar els alumnes en l’anomenat sector “terciari post secundari”, estratègics per al desenvolupament econòmic i la competitivitat: entre d’altres, l’eficiència energètica, la mobilitat sostenible, les tecnologies de la informació i la comunicació o les noves tecnologies per als béns i les activitats culturals i el turisme. De mitjana, duren 4 trimestres i combinen classes amb pràctiques en empreses. En el següent enllaç trobareu tots els ITS existents en cadascuna de les regions.

 

Heu de tenir en compte que a Itàlia l’avaluació es realitza normalment mitjançant exàmens orals. Els estudiants poden escollir la data que prefereixin entre les proposades dins del període d’exàmens. A més, si no esteu d’acord amb la nota rebuda, podeu rebutjar-la i tornar a fer l’examen. D’altra banda, El sistema d’avaluació és totalment diferent al de Catalunya: la puntuació va del 0 al 30 (30 e lode com a menció especial), sent 18 el mínim per aprovar.

Les famílies poden decidir lliurement a quina escola volen enviar els seus fills/es i escollir si inscriure’ls a l’escola de la seva àrea de residència o en una altra zona si consideren més rellevants altres criteris, com l’oferta educativa o l’horari de l’escola. Per tal de formalitzar la matrícula, només caldrà que presenteu en el centre escolar escollit els següents documents:

 • El certificat que demostri els anys d’escolaritat o la titulació acadèmica signada pel Director de l’escola on es van cursar els estudis, compulsada per l’autoritat diplomàtica o consular italiana del País.
 • Declaració de valor acompanyada de la traducció en italià del títol (certificat i jurat) o el certificat que demostri els anys d’escolaritat, compulsada per l’autoritat diplomàtica o consular italiana del país en què es va expedir el document.

Una persona que no ha cursat estudis secundaris a Itàlia (i que, per tant, no té la maturità) i vulgui accedir a l’educació superior a Itàlia, ha de seguir i complir uns requisits específics. En primer lloc, l’estudiant d’omplir un imprès (el tipus dependrà de la formació que es vol fer) demanant plaça en els estudis desitjats.

Amb aquesta haurà d’adjuntar un seguit de documents que justifiquin que compleix tots els requisits per accedir a la universitat com la resta d’estudiants italians, entre els quals destaquen el certificat de de la superació de la prova d’accés a la Universitat i el títol de finalització dels estudis secundaris. Comproveu aquí la documentació a presentar.

La sol·licitud de la plaça es presenta directament a la Universitat escollida, per tant, heu d’estar molt atents als terminis, requisits –superació d’una prova d’admissió per accedir a determinades carreres (medicina, veterinària o arquitectura) i documentació extra que us puguin demanar, ja que pot variar d’una carrera o centre a l’altre.

A més, també haureu de demostrar que podeu seguir amb normalitat les classes amb una prova prèvia d’italià. Si ja teniu coneixements d’italià, ho haureu d’indicar en la vostra sol·licitud (adjuntant una còpia dels certificats que ho justifiquin si fos el cas) i el centre universitari valorarà si us eximeix de realitzar aquest examen. D’altra banda, existeixen una sèrie d’exempcions (per exemple, haver estudiat més de 5 anys en una escola italiana a l’exterior) que directament us dispensaran d’examinar-vos.

Data d'actualització:  27.06.2016