• Imprimeix

Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea

D'acord amb el Decret 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, correspon a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea dirigir, impulsar i coordinar l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a l’exterior.

Aquesta coordinació s'exerceix tant a través dels òrgans col·legiats existents, com a través de reunions i contactes periòdics per tal de vehicular els interessos dels departaments respecte a iniciatives de la Unió Europea, o en relació a tercers països, xarxes de cooperació territorial i organismes internacionals, i per assessorar sobre els projectes de cooperació al desenvolupament.

Els mecanismes de coordinació de l'acció exterior existents en els quals els departaments hi són presents són els següents:

És l’òrgan col·legiat creat per l’article 16 de la Llei 16/2014, de 4 de desembre, d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea i regulat pel Decret 207/2015, de 22 de setembre, amb l’objecte d’impulsar i coordinar les polítiques i actuacions dels departaments de l’Administració de la Generalitat en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, i de fer-ne el seguiment i l’avaluació, especialment pel que fa a les funcions de proposta, seguiment i avaluació del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

La Comissió Interdepartamental es reuneix com a mínim una vegada l’any i en formen part els secretaris i les secretàries generals dels departaments de l’Administració de la Generalitat i les persones que ocupen la màxima responsabilitat executiva dels organismes de la Generalitat amb oficines sectorials a l’exterior.

Contacte i membres

L’article 9 del Decret 207/2015, de 22 de setembre, de desplegament de la coordinació i dels òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei 16/2014, de 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea preveu l’existència i possibilitat de creació de comissions i grups de treball en el si de la Comissió Interdepartamental d’Afers Exterior i de Relacions amb la UE.

Actualment, s’hi adscriuen:

 • Comissió de Coordinació dels Fons Europeus del Marc Estratègic Comú
  Creada al desembre de 2013, té per objectiu principal coordinar la gestió que fa la Generalitat de Catalunya dels fons europeus d’accés descentralitzat (FEDER, el Fons Social Europeu, el FEADER i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca) a fi d’optimitzar-ne l’absorció i l’aplicació a Catalunya.
  La seva composició es limita als departaments de la Vicepresidència, d’Economia i d’Hisenda (VEH); Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ARP); Governació, Administracions Públiques i Habitatge (GAH); i Treball, Afers Socials i Família (TSF).
 • Comissió Interdepartamental de Programes de la Unió Europea
  Va ser creada al desembre de 2013 amb l’objectiu principal de coordinar i optimitzar l’absorció i aplicació a Catalunya dels fons europeus centralitzats o de naturalesa competitiva, és a dir, tots aquells que no són objecte específic de la Comissió de Coordinació dels Fons Europeus del Marc Estratègic Comú.
  En formen part tots els departaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Comissió de treball per l’àmbit multilateral
  Creada per acord de la Comissió Interdepartamental d’Afers Exteriors i de Relacions (25/11/2016) amb l’objectiu de coordinar i optimitzar les oportunitats de les relacions sectorials amb els organismes multilaterals de tot àmbit amb en què els diferents departaments de la Generalitat es relacionen, actualment es troba en fase de constitució, incorporació de membres, etc.