Cos de l'article

El registre és l'eina que permet al Govern de la Generalitat de Catalunya conèixer les demandes i necessitats dels catalans i catalanes residents a l'exterior. El primer pas perquè la Generalitat pugui desenvolupar actuacions adreçades als catalans i catalanes residents a l'exterior és conèixer-ne el nombre, la seva identitat i la seva ubicació.

Així mateix, el Registre és l'instrument que possibilita als ciutadans i ciutadanes inscrits l'exercici dels seus drets en tant que catalans i catalanes i, en qualsevol cas, que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquest col·lectiu siguin més efectives.

 • El Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior i s’estableixen els requisits i procediment d’inscripció.
 • La Llei 8/2017, de 15 de juny, de relacions amb les Comunitats Catalanes de l'Exterior contempla, a l’article 26, la possibilitat que la Generalitat elabori un cens que registri als catalans i catalanes residents a l'exterior.
 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix, a l’article 7, qui ostenta la condició política de català i qui gaudeix dels seus drets polítics.

Per inscriure-us al Registre heu de complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Residir a l’exterior (és a dir, fora de l’Estat espanyol). Us heu d’haver donat d'alta a l’ambaixada o oficina consular espanyola del país on residiu.
 • Tenir el darrer veïnatge administratiu a Catalunya.

El veïnatge administratiu es refereix a l'empadronament i és el criteri que atorga la condició política de català segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006.

Per estar inscrit al Registre heu d’acreditar que el vostre últim empadronament dins l’Estat espanyol va ser en un municipi català.

La inscripció al Registre és gratuïta.

Hi ha dues modalitats:

 1. Amb signatura manuscrita, mitjançant aquest formulari d’inscripció.
 2. Amb signatura electrònica de la persona sol·licitant, mitjançant aquest formulari d’inscripció. (Si voleu saber els tipus de certificats vàlids per realitzar aquest tràmit, consulteu aquest enllaç.)

La inscripció al Registre està oberta permanentment.

 

 • DNI o passaport espanyol vigents (no caldrà presentar aquesta documentació si autoritzeu la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea a consultar per mitjans electrònics el vostre document d’identitat (DNI) i, si escau, el de la persona que representeu.
 • Certificat del Padró d'espanyols residents a l'exterior (PERE). Aquest document serà considerat vàlid sempre que no hagin transcorregut més de quatre mesos des de la seva emissió.
 • Còpia del Llibre de família o del document que acrediti la representació legal en el cas de menors i/o persones incapacitades legalment.

Heu de sol·licitar aquest certificat a la Delegació provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponent al vostre darrer veïnatge administratiu a Catalunya, mitjançant aquest formulari de sol·licitud.

Podeu fer-ho presencialment, per correu postal o per fax (opció recomanada). Si no disposeu de fax, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea us pot ajudar a fer aquest tràmit.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Com a resident permanent a l’exterior, us heu haver donat d'alta a l’ambaixada o oficina consular espanyola del país on residiu actualment. Si ja heu fet aquest tràmit, NO cal fer cap altra gestió a consolats i ambaixades espanyoles.

 • Si encara no us heu inscrit al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, podeu sol·licitar serveis en el moment de fer la inscripció.
 • Si ja hi esteu inscrit/a, i voleu sol·licitar serveis i/o modificar dades, haureu de fer el tràmit corresponent, amb signatura manuscrita o bé electrònica.
 • Si voleu cancel·lar la vostra inscripció, haureu de fer el tràmit corresponent, amb signatura manuscrita o bé electrònica.

Al web del Registre trobareu informació sobre la inscripció, la sol·licitud de serveis i/o modificació de dades i la cancel·lació de la vostra inscripció. També hi trobareu informació detallada dels serveis i condicions avantatjoses per a les persones inscrites.

QUÈ és la TSI?

És el document que identifica i permet l'accés a la cobertura sanitària general dels serveis sanitaris del Servei Català de la Salut.

QUI la pot sol·licitar?

Poden sol·licitar la TSI per a les seves estades temporals a Catalunya els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre que no siguin titulars de cobertura sanitària pública en relació amb l’aplicació d’acords bilaterals o multilaterals en matèria d’assistència sanitària, o bé aquelles persones que, tot i residir en un país amb acord bilateral o multilateral amb Espanya en matèria d’assistència sanitària bàsica (Andorra, Brasil, Marroc, Perú, Suïssa, Tunísia, Xile, Països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu) no siguin titulars de cobertura sanitària.

COM es pot sol·licitar?

 • Podeu sol·licitar aquest servei quan feu el tràmit d’inscripció al Registre.
 • Si ja hi esteu inscrit, l’haureu de sol·licitar mitjançant el tràmit de sol·licitud de serveis i/o modificació de dades.
 • Un cop feta la sol·licitud, rebreu la Targeta Sanitària Individual per correu postal, a l’adreça de notificació que indiqueu, en el termini aproximat d’un mes.
 • Quan arribeu a Catalunya, per activar la TSI haureu de trucar al 061 CatSalut Respon.

 

Trobareu més informació aquí.

Per obtenir més informació o resoldre qualsevol dubte sobre el Registre, podeu trucar al telèfon de suport i informació següent: 00 34 902400012.

També us podeu adreçar a la bústia de contacte o bé enviar un correu electrònic a registrecatalans.exteriors@gencat.cat

Ens podeu fer arribar aquesta consulta a la bústia del Registre (registrecatalans.exteriors@gencat.cat), juntament amb la còpia escanejada del vostre DNI o passaport.

Quan ens faciliteu aquesta informació, us contestarem per correu electrònic, adjuntant-vos un certificat d’inscripció on s’indicarà si esteu correctament inscrit/a al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, i amb quines dades, per tal que les pugueu actualitzar si són obsoletes.