El Registre és l’eina que permet al Govern de la Generalitat de Catalunya conèixer les demandes i necessitats dels catalans i catalanes residents a l’exterior. El primer pas perquè la Generalitat pugui desenvolupar actuacions adreçades als catalans i catalanes residents a l’exterior és conèixer-ne el nombre, la identitat i la ubicació.

Així mateix, el Registre és l’instrument que possibilita als ciutadans i ciutadanes inscrits l’exercici dels seus drets com a catalans i catalanes i, en qualsevol cas, que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquest col·lectiu siguin més efectives.

 • El Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior i s’estableixen els requisits i procediment d’inscripció.
 • La Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior, regula a l'article 5 les característiques bàsiques del Registre de catalans residents a l'exterior.
 • L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, a l’article 7, qui ostenta la condició política de català i qui gaudeix dels seus drets polítics.

Per a inscriure-us al Registre heu de complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Residir a l’exterior (és a dir, fora de l’Estat espanyol). Us heu d’haver donat d'alta a l’ambaixada o oficina consular espanyola del país on residiu.
 • Tenir el darrer veïnatge administratiu a Catalunya.

El veïnatge administratiu es refereix a l’empadronament i és el criteri que atorga la condició política de català segons l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006.

Per a estar inscrit al Registre heu d’acreditar que el vostre últim empadronament dins l’Estat espanyol va ser en un municipi català.

La inscripció al Registre és gratuïta.

Hi ha dues modalitats:

 1. Amb signatura manuscrita, mitjançant aquest formulari d’inscripció.
 2. Amb signatura electrònica de la persona sol·licitant, mitjançant aquest formulari d’inscripció. (Si voleu saber els tipus de certificats vàlids per a realitzar aquest tràmit, consulteu aquest enllaç.)

La inscripció al Registre està oberta permanentment.

 

 • DNI o passaport espanyol vigents (no caldrà presentar aquesta documentació si autoritzeu la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea a consultar per mitjans electrònics el vostre DNI) i, si escau, el de la persona que representeu.
 • Certificat del Padró d’espanyols residents a l’exterior (PERE). Aquest document serà considerat vàlid sempre que no hagin transcorregut més de quatre mesos des de la seva emissió.
 • Còpia del llibre de família o del document que acrediti la representació legal en el cas de menors i/o persones incapacitades legalment.

Heu de sol·licitar aquest certificat a la delegació provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponent al vostre darrer veïnatge administratiu a Catalunya, mitjançant aquest formulari de sol·licitud.

Podeu fer-ho presencialment, per correu postal o per fax (opció recomanada). Si no disposeu de fax, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea us pot ajudar a fer aquest tràmit.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Com a resident permanent a l’exterior, us heu haver donat d’alta a l’ambaixada o oficina consular espanyola del país on residiu actualment. Si ja heu fet aquest tràmit, no cal fer cap altra gestió a consolats i ambaixades espanyoles.

 • Si encara no us heu inscrit al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, podeu sol·licitar serveis en el moment de fer la inscripció.
 • Si ja hi esteu inscrit/a, i voleu sol·licitar serveis i/o modificar dades, haureu de fer el tràmit corresponent, amb signatura manuscrita o bé electrònica.
 • Si voleu cancel·lar la vostra inscripció, haureu de fer el tràmit corresponent, amb signatura manuscrita o bé electrònica.

Al web del Registre trobareu informació sobre la inscripció, la sol·licitud de serveis i/o modificació de dades i la cancel·lació de la vostra inscripció. També hi trobareu informació detallada dels serveis i condicions avantatjoses per a les persones inscrites.

QUÈ és la TSI?

És el document que identifica i permet l’accés a la cobertura sanitària general dels serveis sanitaris del Servei Català de la Salut.

QUI la pot sol·licitar?

Poden sol·licitar la TSI per a les seves estades temporals a Catalunya els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre que no siguin titulars de cobertura sanitària pública en relació amb l’aplicació d’acords bilaterals o multilaterals en matèria d’assistència sanitària, o bé aquelles persones que, tot i residir en un país amb acord bilateral o multilateral amb Espanya en matèria d’assistència sanitària bàsica (Andorra, Brasil, Marroc, Perú, Suïssa, Tunísia, Xile, països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu) no siguin titulars de cobertura sanitària.

COM es pot sol·licitar?

 • Podeu sol·licitar aquest servei quan feu el tràmit d’inscripció al Registre.
 • Si ja hi esteu inscrit, l’haureu de sol·licitar mitjançant el tràmit de sol·licitud de serveis i/o modificació de dades.
 • Un cop feta la sol·licitud, rebreu la Targeta Sanitària Individual per correu postal, a l’adreça de notificació que indiqueu, en el termini aproximat d’un mes.
 • Quan arribeu a Catalunya, per a activar la TSI haureu de trucar al 061 CatSalut Respon.

 

Trobareu més informació aquí.

Per a obtenir més informació o resoldre qualsevol dubte sobre el Registre, podeu trucar al telèfon de suport i informació següent: 00 34 902400012.

També us podeu adreçar a la bústia de contacte o bé enviar un correu electrònic a registrecatalans.exteriors@gencat.cat.

Ens podeu fer arribar aquesta consulta a la bústia del Registre (registrecatalans.exteriors@gencat.cat), juntament amb la còpia escanejada del vostre DNI o passaport.

Quan ens faciliteu aquesta informació, us contestarem per correu electrònic, adjuntant-vos un certificat d’inscripció on s’indicarà si esteu correctament inscrit/a al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, i amb quines dades, per tal que les pugueu actualitzar si són obsoletes.