• Imprimeix

Portugal

 

Els ciutadans de la UE, així com els familiars que els acompanyin o es vulguin reunir amb ells, tenen el dret de residir a Portugal durant un temps màxim de 3 mesos sense cap més formalitat que la de tenir un document d’identitat vàlid. No obstant això, poden registrar-se voluntàriament a la Câmara Municipal (ajuntament) de la zona de residència.

Si l’estada s’estén més de 3 mesos, hauran d’efectuar el registre que formalitza el dret a residència. Per això, disposen de 30 dies per a dirigir-se a la Câmara Municipal de la zona de residència i presentar la documentació necessària:

 

Treballadors:

 • Document d’identitat vàlid
 • Declaració jurada que exerceixen una activitat professional subordinada o independent a Portugal, o bé,
 • Declaració jurada que disposen de recursos financers suficients per a ells/es i per als seus familiars, així com una assegurança de salut (si això mateix s’exigeix als ciutadans de nacionalitat portuguesa a l’estat membre d’on provinguin aquests ciutadans) 

 

Pensionistes:

 • Document d’identitat vàlid
 • Declaració jurada que disposen de recursos financers suficients per a ells/es i per als seus familiars, així com una assegurança de salut (si això mateix s’exigeix al ciutadans de nacionalitat portuguesa a l’estat membre d’on provinguin aquests ciutadans) 

 

Estudiants:

 • Document d’identitat vàlid
 • Declaració jurada que estan inscrits en un establiment d’ensenyament públic o privat, oficialment reconegut;
 • Declaració o prova que demostri que disposen de recursos financers suficients, així com una assegurança de salut (si això mateix s’exigeix al ciutadans de nacionalitat portuguesa a l’estat membre d’on provinguin aquests ciutadans)

 

Seguidament rebran el Certificat del Registre.

No realitzar el registre pot representar una multa entre els 400 € i els 1.500 €.

Efectuar el registre o mantenir-lo sense reunir les condicions necessàries pot representar una multa entre els 500 € i els 2.500 €.

En cas d’abús del dret, frau, casament o unió simulada o de conveniència, es retiraran els drets de residència.

 

Per a més informació es pot consultar la pàgina del SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

 

És essencial, per a recollir informació del país, recórrer a les ambaixades o consolats portuguesos; allà es pot trobar tota la informació sobre els documents i tràmits necessaris per a viure, treballar o estudiar a Portugal.

 

Matriculació de vehicles a Portugal

 

Estades temporals:

Si el ciutadà manté la residència habitual al seu Estat membre però passa menys de 6 mesos en un altre país de la UE, el vehicle continuarà matriculat al país de residència, i no serà obligatori matricular-lo ni pagar l’impost de circulació a Portugal. En aquest cas no es pot deixar ni llogar el vehicle a residents d’aquest país, que només el podran conduir si el propietari també és dins de l’automòbil. Sí que es podrà deixar a amics i familiars que visitin el país puntualment i no hi resideixin.

Estades de més de 6 mesos:

En aquest cas, s’haurà de matricular el vehicle i pagar els impostos i taxes aplicables. En el cas de vehicles usats amb certificat CE de conformitat (COC) els documents a entregar són:

 • Formulari tipus 9 IMT;
 • COC - certificat de conformitat CE (original o còpia)
 • Certificat de registre del vehicle (original o còpia) certificat per l'autoritat duanera
 • Document expedit per l'autoritat duanera que declari que totes les obligacions tributàries, duaneres o dels drets fiscals que es refereixin a la matriculació estan en regla
 • Certificat d'inspecció (model 112) emès per un CITV categoria B
 • Document d'identificació del sol·licitant (o còpia)

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina de l’IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes

Organització del sistema educatiu portuguès

 

 

L'educació preescolar és opcional i està destinada a nens d'edats compreses entre els 3 anys i l'edat d'ingrés a l'educació primària.  

L'ensenyament escolar es desenvolupa en tres nivells:

 

 • L'ensenyament bàsic: és obligatori i comprèn tres cicles seqüencials, el primer de quatre anys, el segon de dos anys i el tercer de tres anys;

 

 • L'ensenyament secundari: és obligatori i comprèn un cicle de tres anys on els cursos son el 10è, 11è i 12è. L’ensenyament secundari equival al Batxillerat;

 

 • L'ensenyament superior: inclou l'ensenyament universitari i politècnic.

 

A Portugal, l'ensenyament superior està estructurat d'acord amb els principis de Bolonya, en un sistema binari: l'ensenyament universitari i l'ensenyament politècnic. Està administrat per institucions d'educació superior públiques, privades o cooperatives.

 

 

Accés, organització i equivalència europea de l‘ensenyament superior a Portugal

 

Visat d'estudis:

 

Per a estudiar a Portugal (si no es té la nacionalitat portuguesa) es requereix un visat d'estudis, que ha de ser renovat anualment. Aquest visat es pot obtenir a l’oficina consular portuguesa, al país d'origen.

Els documents requerits per a l'obtenció del visat d'estudis:

 • Sol·licitud model propi;
 • Document de viatge vàlid (+ 3 mesos després de la validesa del visat);
 • 3 fotos de passaport;
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificat mèdic o assegurança de salut;
 • Comprovant de les condicions d'allotjament a Portugal;
 • Comprovant de mitjans de vida a Portugal;
 • Comprovant d'inscripció;
 • Butlletí de vacunes;
 • Certificat d’habilitacions literàries (per l'Ambaixada de Portugal al país d'origen) perquè sigui possible l’equivalència de l’ensenyament secundari.

 

També es pot optar per continuar amb el sistema educatiu espanyol, ja que a Lisboa hi ha un centre públic que depèn del Ministeri d’Educació i Cultura d’Espanya, i està homologat pel Ministeri d’Educació portuguès: el Instituto Español Giner de los Ríos, on es desenvolupa l’ensenyament no universitari en els nivells d’educació infantil, primària, ESO i Batxillerat.

Els objectius principals d’aquest centre estan assenyalats al articles 1 i 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maig:

 • Afavorir les relacions culturals entre Espanya i Portugal;
 • Contribuir al desenvolupament dels vincles lingüístics dels països ibèrics;
 • Potenciar la projecció de la llengua i cultura espanyoles a Portugal;
 • Respondre a la demanda educativa a Portugal de tots aquells que estiguin interessats a cursar estudis en els quals la llengua vehicular és l’espanyol;
 • Donar als alumnes una formació integral que els permeti d’aconseguir les competències necessàries per a progressar en els estudis i formar-los en l’esperit de la democràcia, la solidaritat, la tolerància i el respecte a la diversitat.

 

L’admissió dels alumnes es regeix per les instruccions, criteris i ponderació que determini la “conselleria d’educació” portuguesa. Es pot consultar el procés d’admissió al web del mateix Instituto Español “Giner de los Ríos”.

Normes i reglaments per als ciutadans estrangers que treballen a Portugal:

Hi ha diverses regles per a treballar a Portugal, segons el país d'origen i les directrius legals, que canvien amb certa freqüència, per la qual cosa és aconsellable consultar la legislació (en l'actualitat la Llei 23/2007, de 4 de juliol) i el web del Servei d’Estrangers i Fronteres (www.sef.pt).

 

Algunes orientacions sobre les normes existents: 

Per a entrar a Portugal, els estrangers han de tenir un document d’identitat i un visat d’entrada vàlids, llevat que procedeixin de països amb convenis internacionals amb Portugal (per exemple, d'un estat membre de la UE o l'Espai Econòmic Europeu; hi ha d’altres excepcions previstes en la llei); llavors es permet l’entrada només amb el document d'identitat o document equivalent. Els ciutadans d'un altre estat membre de la UE que entren al país per fronteres no subjectes a control han de declarar l’entrada al SEF (Servei d’Estrangers i Fronteres) dins dels 3 dies hàbils següents a l’arribada. Això no s'aplica als residents a Portugal, les persones que estan autoritzades a romandre al país durant més de sis mesos i als que poc després de l'arribada s’allotgin en un hotel o un altre establiment similar. Qualsevol ciutadà estranger, inclosos els dels estats membres de la UE, han de tenir un butlletí d'allotjament, destinat a controlar l’entrada de ciutadans estrangers. És necessari un visat de residència per tal de sol·licitar un permís de residència. L'obtenció d'un permís de residència per a treballar a Portugal depèn de les oportunitats d'ocupació existents, d’ésser un treballador procedent de la UE o d'altres països amb els quals Portugal té acords de lliure circulació; també es podrà concedir als estrangers amb una seu social a Portugal. Per a més informació, consulteu l’IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional.

 

En el cas que la persona estrangera provingui d'un país que no està cobert per les condicions esmentades anteriorment, és possible obtenir un visat de residència si:

- Té un contracte de treball legal o una promesa-acord del Ministeri de Treball;

- Disposa de les qualificacions i competències necessàries reconegudes per a participar de les oportunitats d'ocupació, com s'ha esmentat, i si hi ha una declaració d'interessos per escrit per part de l'ocupador.