• Imprimeix

Informació electoral d'interès per als catalans residents a l'exterior

Informació general sobre el vot a l'exterior

En aquest apartat trobareu informació relativa als diferents procediments i modalitats de vot que poden exercir els catalans residents a l'exterior.

En concret, hi ha tres casuístiques principals:

 • els catalans residents de manera permanent a l'estranger que estan donats d'alta com a tals als consolats espanyols i, per tant, que consten inscrits al Cens Electoral de Residents Absents (CERA);
 • els catalans que resideixen de manera temporal a l'exterior i que s'han donat d'alta com a residents temporals als consolats espanyols (ERTA) tot mantenint l'empadronament a Catalunya;
 • els catalans que, malgrat residir a l'estranger, no han fet cap de les dues gestions anteriors davant els consolats i, per tant, a tots els efectes mantenen el seu empadronament a Catalunya.

 

Qui pot utilitzar aquest procediment

Poden utilitzar aquest procediment les persones que resideixen a l'estranger i estan inscrites en el Cens Electoral de Residents Absents a l’Estranger (CERA).

Puc consultar si estic inscrit en el CERA per a les eleccions? Si hi ha cap error en el Cens o no està actualitzat, què puc fer?

Sí. Les llistes electorals vigents per a cada procés electoral s’exposen en els consolats. Aquesta consulta és convenient fer-la no només per tal de comprovar si hi figureu inscrits, sinó també per a verificar que les vostres dades són correctes i, en cas que no ho siguin, sol·licitar-ne la modificació durant un termini concret.

Procediment de vot per a electors que es troben permanentment a l'estranger (CERA)

En resum les gestions per poder exercir el vot per part d'un elector CERA són les següents:

1. Sol·licitar el vot CERA (per part de l'elector).

2. Rebre la documentació electoral (per part de l'Oficina del Cens Electoral).

3. Exercir el vot (per part de l'elector): amb vot anticipat per correu postal, o bé per al vot presencial en urna.

 

1. Sol·licitud de vot ("voto rogado"):

La sol·licitud de vot s'ha d'adreçar- a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent al municipi d'inscripció en el cens vigent per a les eleccions.

Hi ha dues vies per presentar la sol·licitud:

1. Descarregant l'imprès de sol·licitud de vot CERA des de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores 

Un cop empleneu i signeu l'imprès, s'ha d'acompanyar d'un dels documents següents:

 • fotocòpia del DNI.
 • fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles
 • certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta pel consolat o l'ambaixada en què estigui inscrit)
 • certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel consolat o ambaixada en què estigui inscrit).

 

Aquesta sol·licitud es pot entregar per correu postal o fax adreçat a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral que correspongui a l'elector. 

Així mateix, la sol·licitud i documentació annexa poden ser presentades telemàticament en el cas que l'elector disposi de certificat digital vàlid a l'Estat espanyol.

Al mateix imprès, l'elector disposarà de tota la informació relativa a aquest procediment (com i quan s'ha de realitzar, a qui s'ha d'adreçar, etc.)

Aquesta és l'opció més àgil per complir, el més aviat possible, amb aquesta gestió de sol·licitud de vot.

2. Esperar a rebre, per correu postal, l'enviament que us adreçarà l'Oficina del Cens Electoral que contindrà el formulari de sol·licitud del vot CERA. En aquest enviament també se us facilitarà una clau de Tramitació Telemàtica (CTT), generada per a cada elecció i cada elector, que us possibilitarà (si no disposeu de certificat digital vàlid a l'Estat espanyol) la presentació telemàtica de la sol·licitud.

Un cop rebeu la documentació, caldrà que empleneu i signeu l'imprès i acompanyar-lo d'un dels documents següents:

 • fotocòpia del DNI.
 • fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles
 • certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta pel consolat o l'ambaixada en què estigui inscrit)
 • certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel consolat o ambaixada en què estigui inscrit).

 

Aquesta sol·licitud es pot entregar per correu postal o fax adreçat a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral que correspongui a l'elector. 

Així mateix, la sol·licitud i documentació annexa poden ser presentades telemàticament mitjançant la Clau de Tramitació Telemàtica que se us facilitarà amb l'enviament de la documentació o bé mitjançant un certificat digital vàlid a l'Estat espanyol.

Al mateix imprès, l'elector disposarà de tota la informació relativa a aquest procediment (com i quan s'ha de realitzar, a qui s'ha d'adreçar, etc.)

 

2. Recepció de la documentació electoral:

La documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral és la següent:

   • un full informatiu
   • paperetes i sobres de votació
   • dos certificats d'inscripció en el cens electoral
   • sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial
   • sobre dirigit al Consolat o Ambaixada
   • imprès per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu.

 

3. Exercici de vot:

Un cop rebuda la documentació, l'elector:

 • Introduirà dins el sobre de votació la papereta corresponent a la candidatura escollida
 • A continuació, introduirà dins el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial el següent:
   • sobre de votació amb la papereta
   • un dels certificats d'inscripció en el cens
   • fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o 
   • certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència.

 

A partir d'aquí, l'elector pot optar per fer el següent amb aquest sobre i el seu contingut:

 

Vot anticipat per correu:

Haurà d'enviar la documentació electoral per correu certificat. En aquest cas, haurà d'introduir en el sobre adreçat al consolat o l'ambaixada el següent:

 • sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat
 • el segon certificat d'inscripció en el cens
 • si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses d'enviament.

 

Vot presencial:

Per fer-ho, haurà de dipositar el vot personalment en les urnes disposades per a això en la seva ambaixada o el seu consolat. Haurà de lliurar el segon certificat d'inscripció en el cens al servei consular.

 

 

En qualsevol sistema de votació (anticipat per correu o bé presencial) serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o altra inscripció oficial d'una oficina de correus de l'Estat corresponent, o, si s'escau, de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable el compliment dels terminis previstos. 

 

 

En resum les gestions per poder exercir el vot per part d'un elector CERA són les següents:

1. Sol·licitar el vot anticipat per correu de l'elector CERA a l'Estat espanyol (per part de l'elector).

2. Rebre la documentació electoral (per part de l'Oficina del Cens Electoral) per correu certificat a una adreça a l'Estat espanyol.

3. Enviament del vot per correu certificat adreçat a la Mesa electoral corresponent (per part de l'elector).

 

Qui pot utilitzar aquest procediment

Si algun elector del CERA es trobés temporalment a Catalunya durant la convocatòria d'un procés electoral, podrà sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot anticipat per correu, sense que això suposi la seva baixa en el CERA.

 

Procediment de vot per a electors donats d’alta al CERA que estaran temporalment a l’Estat espanyol

Per poder exercir el vot anticipat per correu a l'Estat espanyol, l'elector haurà d'emplenar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina del servei de Correus i dirigir-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral que li correspongui en funció del seu darrer veïnatge administratiu a Catalunya.

L'elector haurà de signar la sol·licitud i comprovar que l'empleat de correus posa la data i el segell corresponents.

L'Oficina del Cens Electoral remetrà, per correu certificat i a l'adreça espanyola que s'hagi indicat a la sol·licitud, la documentació electoral necessària per poder exercir el vot anticipat per correu. 

Rebuda la documentació electoral a l'adreça d'Espanya que hagi assenyalat en la sol·licitud, l'elector enviarà el seu vot per correu certificat, personant-se a qualsevol oficina de Correus. Aquests electors no podran votar personalment a la mesa electoral.

En resum les gestions per poder exercir el vot per part d'un elector ERTA són les següents:

1. En el cas de no haver-se donat d'alta a l'ERTA a l'oficina consular corresponent, l'elector temporalment a l'exterior pot donar-se d'alta a l'ERTA en el mateix moment de sol·licitar el vot ERTA a la mateixa oficina consular.

1. Sol·licitar el vot ERTA, de manera presencial, a l'oficina consular corresponent (per part de l'elector).

2. Rebre la documentació electoral (per part de l'Oficina del Cens Electoral) per correu.

3. Enviament del vot per correu adreçat a la Mesa electoral corresponent (per part de l'elector).

 

Qui pot utilitzar aquest procediment?

Les persones que es troben temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés electoral i el dia de les eleccions, ja que aquestes persones no poden votar en les meses electorals el dia de les eleccions (perquè es troben a l'estranger), ni mitjançant el vot per correu (perquè els tràmits els ha de fer l'elector/a personalment en les oficines de correus de l'Estat espanyol), ni mitjançant el procediment de vot de residents a l'estranger (perquè no estan inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) per no residir de manera permanent a l'estranger).

 

Procediment de vot per a electors que es troben temporalment a l'estranger (ERTA)

Els electors que es trobin temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la seva celebració, i vulguin votar ho han de sol·licitar prèviament. L'imprès de sol·licitud es trobarà en els consolats i les ambaixades en el moment de la convocatòria, així com al web que el Ministeri de l'Interior espanyol habiliti per a cada procés.

Per a poder formular la sol·licitud, l'elector haurà d'estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) poden realitzar-se en el mateix acte.

Un cop proclamades les candidatures i finalitzat el termini de recursos, l'Oficina del Cens Electoral li enviarà la següent documentació per a votar:

 • full informatiu
 • paperetes i sobres de votació
 • certificat d'inscripció en el cens electoral
 • sobre dirigit a la mesa electoral que li correspongui
 • imprès per a la devolució de les despeses d'enviament del vot per correu.

 

Un cop s'hagi rebut la documentació, l'elector haurà de seleccionar la seva opció de vot:

 • introduirà dins el sobre de votació la papereta corresponent a la candidatura escollida
 • a continuació, introduirà en el sobre dirigit a la mesa electoral el següent:
  • sobre de votació amb la papereta
  • certificat d'inscripció en el cens
 • si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses d'enviament.

 

Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o altra inscripció oficial d'una oficina de correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que el vot s'ha remès en el termini previst. 

El servei de correus conservarà fins al dia de la votació la correspondència dirigida a la mesa i la traslladarà a les 9 h del matí i fins a les 20 h del mateix dia.

 

Després d'haver sol·licitat aquest procediment, puc votar presencialment si torno abans del que tenia previst al meu lloc de residència?

No, en el cas d'haver sol·licitat aquest procediment l'elector ja no podrà votar personalment en la mesa electoral.

 

 

 

Electors que es troben en alta mar

El personal dels vaixells de l'Armada, marina mercant o flota pesquera d'altura, abanderats a Espanya, que hagi de romandre embarcat des de la convocatòria de les eleccions fins a la seva celebració i que durant aquest període toc ports, prèviament coneguts, en el territori nacional, podrà exercir el seu dret al sufragi electoral de la manera següent:

A través del servei de radiotelegrafia, correu electrònic o fax, es podrà sol·licitar de la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral on l'interessat estigui inscrit, el certificat d'inscripció en el Cens.

En el missatge s'ha de fer constar les dades següents:

 • nom i dos cognoms del sol·licitant
 • número del document nacional d'identitat o número de targeta d'estranger
 • data de naixement
 • província i municipi de naixement
 • municipi de residència en el qual està inclòs en el Cens Electoral
 • carrer i número del seu domicili
 • nom del vaixell en què es troba embarcat
 • port o ports en què tingui prevista la seva arribada el buc, amb indicació de les dates concretes en què aquesta s'hagi de produir


En cas que pugui rebre la documentació electoral per mitjà d'un altre vaixell, s'indicarà en el radiomissatge l'armador, consignatari o vaixell on s'ha d'enviar. A l'efecte de sol·licitud del vot per correu, els serveis de radiotelegrafia dels vaixells tindran la consideració de dependències delegades del servei de correus i els comandants i capitans o oficials en qui expressament deleguin la de funcionaris encarregats de la recepció de sol·licituds.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, un cop comprovada la inscripció de l'interessat, considerarà a tots els efectes com rebuda la sol·licitud i procedirà a remetre la documentació pertinent al port o, si escau, a l'armador, consignatari o buc que el elector hagués designat en nom seu.

Rebuda per l'elector aquesta documentació, procedirà a remetre per correu certificat i urgent, des de qualsevol dels ports en què el vaixell atraqui, la documentació electoral corresponent, a la mesa electoral on li correspongui votar.

 

Personal en missions internacionals

Per a l'exercici del dret de vot per correu del personal embarcat en bucs de l'armada o que, pertanyent a unitats militars terrestres o aèries, es trobi destacat fora del territori nacional, en situacions excepcionals vinculades amb la defensa nacional i que participi o cooperi amb les forces dels països aliats i d'organitzacions internacionals, en missions d'assistència humanitària o manteniment de la pau internacional, se seguirà el següent procediment:

El comandant del vaixell o el cap d'unitat remetrà la relació de personal que desitja exercir el seu dret de sufragi al director general de Personal del Ministeri de Defensa espanyol, que tramitarà les sol·licituds del certificat d'inscripció en el cens a les corresponents delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral a partir de la data de la convocatòria i fins al desè dia anterior a la votació.

Per a cada sol·licitant es farà constar:

 • nom i dos cognoms del sol·licitant
 • número del document nacional d'identitat
 • data de naixement
 • província i municipi de naixement
 • municipi de residència en què està inclòs en el cens electoral
 • carrer i número del seu domicili

 

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, un cop comprovada la inscripció de l'interessat, considerarà a tots els efectes la sol·licitud com rebuda i procedirà a remetre la documentació corresponent a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa espanyol perquè, pel procediment més urgent possible, la faci arribar al destinatari.

Un cop rebuda la documentació l'elector procedirà a exercir el seu dret a vot. Dels vots emesos es farà càrrec el comandant del vaixell o cap de la unitat, que els custodiarà i en garantirà la seguretat, la integritat i el secret, fins que siguin recollits per la persona encarregada del seu transport a territori nacional. La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa espanyol farà arribar els vots rebuts a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions, que els remetrà amb caràcter urgent a la mesa electoral corresponent.

En cas de no haver notificat al consolat espanyol corresponent la residència a l'estranger, l'interessat compta, a tots els efectes, com a ciutadà empadronat a Catalunya.

A efectes electorals, doncs, l'interessat podrà exercir el seu dret a vot com a ciutadà resident a Catalunya de les maneres següents:

Presencialment

Adreçant-se personalment a la mesa electoral que li correspongui el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Vot anticipat per correu

L'interessat a votar anticipadament per correu s'haurà d'adreçar a qualsevol oficina de correus per tal d’obtenir l'imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar a la mateixa oficina, junt amb la presentació de l'original del document nacional d'identitat.

Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus en notifiquen la presentació a l'Oficina del Cens Electoral, que procedeix a fer l'anotació a les llistes del cens electoral, de tal manera que el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions.

L'Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu certificat al domicili (a Catalunya) indicat per l'interessat.

La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que  correspongui a l'interessat on haurà d'introduir la documentació corresponent i enviar-la.

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

El Ministeri d’Afers Estrangers i de Cooperació ha elaborat un document de preguntes més freqüents i una infografia sobre els procediments per exercir el dret al vot des de l’exterior.

Bústia consultes

Si ets un català resident a l’exterior i tens dubtes sobre com votar a les properes eleccions pots adreçar la teva consulta a eleccions@gencat.cat.