• Imprimeix

Subvencions i beques

La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, mitjançant l’Àrea de la Catalunya Exterior, té les següents línies de suport a les comunitats catalanes a l’exterior:

La Secretaria d’Afers Exteriors convoca subvencions destinades a les comunitats catalanes a l’exterior per contribuir al finançament de les seves despeses derivades de les actuacions previstes per a cadascuna de les línies de subvencions següents:

 • Funcionament ordinari: ajuts a les despeses derivades del funcionament ordinari de les comunitats catalanes a l’exterior, amb l’objectiu de garantir el seu manteniment bàsic.
 • Activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua: ajuts per a les despeses derivades del programa d’activitats socials i culturals de difusió i promoció de Catalunya, la seva llengua, cultura i història que organitzin les comunitats catalanes a l’exterior, així com aquelles que s’adeqüin als objectius estratègics de la Generalitat de Catalunya. Aquestes activitats han de tenir caràcter obert i, per tant, han d’adreçar-se als ciutadans i ciutadanes dels indrets on es desenvolupin.
 • Activitats d’ensenyament de la llengua catalana: ajuts per a les despeses derivades de l’organització del programa d’activitats d’ensenyament de la llengua catalana de les comunitats catalanes a l’exterior.
 • Ajuts socials a membres de les comunitats catalanes a l’exterior: ajuts per a les despeses derivades dels programes de caràcter social que les entitats dissenyin i implementin amb l’objectiu de col·laborar en la pal·liació de situacions d’especial necessitat i/o precarietat de les persones membres de les comunitats catalanes de l’exterior.
 • Suport a la nova emigració: ajuts per a les despeses derivades de les actuacions de les comunitats catalanes a l’exterior encaminades a orientar i informar els catalans i catalanes que pensen o decideixen emigrar als seus països d’ubicació.

Les Beques ACC són ajuts perquè joves catalans treballin de becaris durant nou mesos a una Comunitat Catalana de l’Exterior.

Aquest programa de beques es desenvolupa de forma conjunta amb el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), i és gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR).

 

Funcions del becari

 • Donar suport a les diverses activitats de les CCE.
 • Donar a conèixer les característiques del sistema públic universitari català.

 

Qui pot optar a les beques ACC?

 • Persones diplomades, llicenciades o graduades en cicles formatius superiors.
 • Tenir el veïnatge civil a Catalunya.
 • Tenir un coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C de la Junta Permanent de Català.
 • Tenir un coneixement suficient de l’idioma del país de destinació.

 

Import de la beca ACC
L'import de la beca varia segons el país de destinació, i es desglossa en els tres apartats següents:

 • Ajut per al viatge.
 • Ajut per a l’allotjament.
 • Dotació mensual de la beca.

 

Més informació sobre els organismes implicats en la convocatòria: