• Imprimeix

El Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior

El Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior és un òrgan col·legiat que assessora el Govern sobre la política que s'ha de dur a terme en l'àmbit de les Comunitats Catalanes a l'Exterior.

L'Àrea de les Comunitats Catalanes de l'Exterior de la Secretaria d'Afers Exteriors és l'òrgan administratiu encarregat d'organitzar les reunions, elaborar la documentació i fer el seguiment de les conclusions i dels acords presos pel Consell.

  • Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives específiques que cal dur a terme en l’àmbit de les Comunitats Catalanes a l’Exterior.
  • Elaborar informes, a petició del Govern, sobre l’estat i l’evolució de les relacions entre les comunitats catalanes.
  • Fomentar les relacions entre les Comunitats Catalanes a l’Exterior, i entre aquestes i Catalunya i les seves institucions.
  • Qualsevol altra funció que li atribueixi l’ordenament jurídic.

En el Consell de les CCE hi tenen representació les Comunitats Catalanes de l’Exterior, diversos departaments de la Generalitat, els partits polítics amb representació parlamentària i diverses institucions catalanes que exerceixen competències relacionades amb les Comunitats Catalanes a l’Exterior, com la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
Els membres del Consell són nomenats per a un període de tres anys.

El president de la Generalitat, que també és el president del Consell de les CCE, nomena els membres del Consell, d’acord amb la distribució geogràfica.

El Consell s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any, o bé en sessions extraordinàries a proposta del president del Consell o de la majoria absoluta de les vocalies. També es poden constituir grups de treball (per temes o per àrees geogràfiques) que es reuneixin periòdicament.

El Consell està regulat en els articles del 15 al 18 del títol 4 de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les Comunitats Catalanes de l’Exterior, i en l’article 11 del Decret 118/1998, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de relacions amb les Comunitats Catalanes de l’Exterior (modificat pel Decret 357/2000, de 7 de novembre).

 Per més informació consulteu la normativa d'Afers Exteriors