• Imprimeix

El Consell de la Catalunya Exterior

El Consell de la Catalunya Exterior és un òrgan col·legiat que assessora el Govern sobre la política que s'ha de dur a terme en l'àmbit de les Comunitats Catalanes a l'Exterior.

L'Àrea de la Catalunya Exterior de la Secretaria d'Afers Exteriors és l'òrgan administratiu encarregat d'organitzar les reunions, elaborar la documentació i fer el seguiment de les conclusions i dels acords presos pel Consell.

 

  • Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats catalanes a l'exterior.
  • Elaborar informes sobre l'estat, la situació i l'evolució de les relacions dels catalans i les comunitats catalanes a l'exterior amb Catalunya, i informar també sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l'exterior.
  • Fomentar les relacions mútues entre les comunitats catalanes a l'exterior, els catalans a l'exterior, el Govern i les institucions catalanes.
  • Qualsevol altra funció que li atribueixi l’ordenament jurídic.

La composició del Consell de la Catalunya Exterior s'ha de determinar per decret i ha d'incloure, en tot cas, els òrgans del Govern competents en matèria d'acció exterior, migracions, cultura i educació; una representació dels organismes, consorcis i institucions participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la internacionalització i la projecció exterior, especialment de l'economia, la llengua i la cultura, i una representació de les comunitats catalanes a l'exterior i de les federacions reconegudes.

En la designació dels membres del Consell que formen part de les comunitats catalanes a l'exterior i de les federacions, basada en criteris democràtics, s'ha de procurar assolir una representació equilibrada de dones i homes i d'àrees geogràfiques.

Els membres del Consell de la Catalunya Exterior són nomenats per a un període de quatre anys, renovable per períodes de la mateixa durada, llevat del cas dels membres que ho siguin per raó del càrrec, amb una limitació de dos mandats.

El Consell està regulat en l’article 21 del capítol IV de la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior.